Ocena brak

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Ryzyko kredytowe uważane jest za największy i najbardziej charakterystyczny rodzaj ryzyka bankowego.

Definiowane jest ono jako zagrożenie, że odsetki lub kapitał, lub jedno i drugie, kredytu lub papieru wartościowego nie zostaną spłacone zgodnie z umową. Ryzyko kredytowe wynika bezpośrednio z kondycji ekonomicznej kredytobiorcy, zwanej zdolnością kredytową. Nie da się go określić również bez dogłębnego badania portfela kredytów. Do podstawowych czynników wpływających na poziom ryzyka kredytowego należą:

  • dywersyfikacja rodzajów kredytów;

  • dywersyfikacja kredytów gospodarczych miedzy różne branże;

  • rodzaje i wysokość zabezpieczeń;

  • stosowane standardy kredytowe.

Ze względu na specyfikę działalności banku , który „handluje pieniądzem”, kupując go i sprzedając, wyróżnia się aktywne ryzyko bankowe i pasywne ryzyko kredytowe.

Aktywne ryzyko kredytowe oznacza możliwość straty części, a nawet całości sumy płatności kredytowych, czyli rat kapitałowych i odsetek. Straty z tego tytułu powstają tylko w sytuacji, gdy kredytobiorca nie zwraca w całości lub części pożyczonych od banku funduszy, ale także, gdy opóźnia się z ich terminowym zwrotem lub zwleka z wypłatą należnych odsetek, prowizji czy opłat. Mimo iż, że banki chronią się przed opóźnionymi spłatami odsetkami karnymi ( z reguły dwukrotność kredytu refinansowego, a czasami nawet 75 % p. a. ), każde przesunięcie terminu płatności może stanowić poważne zagrożenie dla płynności banku. Szczególnie duże jest ryzyko przy udzielaniu kredytów zagranicznych, ponieważ niespłacenie kredytu lub opóźnienia wynikać mogą nie tylko z pogorszenia się tzw. standingu finansowego kredytobiorcy, lecz także z tzw. ryzyka kraju ( ryzyka politycznego ) , ponieważ na przykład rząd kraju kredytobiorcy może wydać zakaz transferu środków za granice, czy też kredytobiorca może skutecznie unikać kroków windykacyjnych banku poprzez np. ukrycie się. Z transakcjami zagranicznymi wiąże się także ryzyko dewizowe polegające na tym , że w dniu spłaty kredytu kurs wymienny waluty jest niższy od przewidywanego ( przy wyższym jest źródłem dodatkowych zysków ).

W operacjach pasywnych ryzyko kredytowe powstaje, gdy bank refinansuje się za pomocą kredytów od innych podmiotów gospodarczych - najczęściej innych banków , włącznie z bankiem centralnym. Wtedy też bank musi liczyć się z przedwczesnym i nieoczekiwanym wycofaniem przez kredytodawcę zdeponowanych środków.

Istotne przy analizie ryzyka kredytowego jest odróżnienie ryzyka indywidualnego, wynikającego z pojedynczej umowy kredytowej i ryzyka portfelowego (łącznego), które to jest zagregowanym ryzykiem indywidualnym.

Pojedyncze ryzyko zależy od wysokości możliwej straty ( równej maksymalnej wartości kredytu ) i prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Łączne ryzyko kredytowe zależne jest od sumy pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między pojedynczymi kredytami.

Im bardziej czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą wpływały na niespłacenie innych kredytów, tym bardziej będzie się zwiększać łączne ryzyko.

Źródła ryzyka kredytowego tkwią nie tylko w błędach polityki kredytowej banku. Niejednokrotnie należy ich szukać poza instytucją bankową, mogą je wywołać także czynniki zewnętrzne, jak np. ogólna sytuacja polityczno - gospodarcza kraju, czy utrata zaufania przez bank z powodu różnych przyczyn. Skutkiem takiej sytuacji jest pogorszenie efektywności ekonomicznej, a w skrajnych przypadkach trwała utrata płynności, gdy bank nie może uzyskać środków w banku centralnym, ani na rynkach: pieniężnym i międzybankowym, co w prostej drodze prowadzi do upadłości banku. Zła polityka kredytowa banku może doprowadzić do stanu, w którym zostanie zachwiana jego płynność, co z kolei może doprowadzić do sytuacji, w której bank będzie musiał pozyskać drogie środki z zewnątrz. Dlatego bank musi bardzo rzetelnie oceniać każdy pojedynczy wniosek kredytowy przez pryzmat własnej polityki kredytowej (tak pod względem oceny zdolności kredytowej klienta, jak i pod względem zabezpieczenia kredytu).

 

Podobne prace

Do góry