Ocena brak

Rynek regulowany

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011

Charakterystyka

to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do tego obrotu. Rynek regulowany powinien udostępnić wszystkim inwestorom finansowym równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w czasie ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, a także zapewnić jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów.''


Rynek regulowany jest zorganizowany i podlega nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Rynek taki musi by także uznany przez państwo członkowskie i przedstawiony Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Na rynku regulowanym konieczne jest, aby przestrzegać wszystkich wymogów sprawozdawczości i przejrzystości określonych w dyrektywach.


Na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na rynek regulowany składają się:

  1. rynek giełdowy, organizowany przez spółkę, która prowadzi giełdę;
  2. rynek pozagiełdowy, organizowany przez spółkę, która prowadzi rynek pozagiełdowy;
  3. towarowy rynek instrumentów finansowych, który organizowany jest przez giełdę towarową.

Warunki jakie powinien spełniać rynek regulowany (np. dotyczące upowszechniania informacji o transakcjach i obrotach na tym rynku) określa w drodze rozporządzenia właściwy minister do spraw instytucji finansowych.

Zadaniem spółki prowadzącej rynek regulowany jest zapewnienie warunków koniecznych do bezpiecznego i sprawnego obrotu na tymże rynku.


W przypadku obrotu instrumentami finansowymi innymi niż akcje spółka prowadząca rynek ujawnia informacje, które powinny zawierać przynajmniej dane na temat:

  • pięciu najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń (upowszechnienie ma miejsce w czasie rzeczywistym);
  • wielkości obrotów, cenę i czas zawarcia transakcji (upowszechnienie następuje po zawarciu transakcji);
  • kursów otwarcia i zamknięcia, jeśli taki obowiązek wynika z regulacji na rynku regulowanym, kursy minimalne i maksymalne oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym (notowania w systemie ciągłym);
  • kursów jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym (w systemie notowań jednolitych);
  • wartości indeksów obliczanych przez spółkę;
  • cen rozliczeniowych (w przypadku instrumentów pochodnych).

Spółka, która prowadzi rynek regulowany może w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obrotu na tymże rynku oraz interesu inwestorów wstrzymać dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jednakże na okres nie dłuższy niż 10 dni. Spółka ta także ujawnia i przekazuje do opinii publicznej informacje o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych instrumentów finansowych za pomocą agencji informacyjnej i nie ponosi opłat za czynności tej agencji.

Każda spółka, która prowadzi rynek regulowany zobowiązana jest do uiszczania opłaty z tytułu nadzoru (podobnie jak Krajowy Depozyt). Wysokość tej opłaty nie może by większa niż 0,03% wartości umów pozwalających na przenoszenie prawa, które są zawierane na rynku regulowanym.''


Autor: Karina Wojewódka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry