Ocena brak

Rynek Kapitałowy

Autor /falBealkMyday Dodano /17.11.2005

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy jest elementem rynku finansowego. Na rynku tym podejmowane są decyzje finansowe uczestników rynku, do których należą przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem rynku kapitałowego jest przekształcenie wolnych środków pieniężnych w inwestycje. Rynek kapitałowy aktywnie uczestniczy w finansowaniu prywatnych i państwowych potrzeb inwestycyjnych. Rynek kapitałowy składa się: Rynku papierów wartościowych Rynku hipotecznego Rynku długoterminowych pożyczek bankowych Uczestnicy rynku kapitałowego Podstawowymi elementami rynku kapitałowego są uczestnicy rynku, tzn. oferenci wolnych kapitałów (inwestorzy), oraz poszukujący tych kapitałów. Uczestników rynku kapitałowego najogólniej można podzielić na dwie grupy: uczestników (inwestorów) profesjonalnych nazywanych również instytucjonalny-mi, wśród których największe znaczenie mają: banki: 1) centralny, wykonujący swoje ustawowe zadania;2)komercyjne, które szukają dla siebie możliwości dobrych inwestycji inne instytucje, które posiadają wolne środki finansowe, które wykorzystują w celu osiągnięcia coraz większych zysków- firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne. uczestników ( inwestorów) nieprofesjonalnych do których zaliczane są osoby fizyczne Inwestorów można również podzielić biorąc pod uwagę sposób zachowania się ich na rynku: inwestorzy bierni, którzy nabywają papiery wartościowe, traktując je jako lokatę długoterminową, przynoszącą korzyści w postaci dywidendy lub odsetek; inwestorzy czynni, poszukujący zarobku głównie dzięki częstej wymianie posiadanych walorów na podstawie tendencji zmian ich kursów. Ta grupa inwestorów decyduje o dynamice rynku i skali dokonywanych zmian Instrumenty rynku kapitałowego Do instrumentów rynku kapitałowego zaliczamy papiery wartościowe o charakterze wierzycielskim (np. obligacje), własnościowym (np. akcje), praw pochodnych( np. kontrakty terminowe). Papiery wartościowe jako dokumenty potwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego, można podzielić ze względu na różne kryteria. Do najważniejszych z nich należą: otzymany dochód: apiery wartościowe dywidendowe – np. akcje apiery wartościowe procentowe - np. obligacje owodowe – np. bilety, cegiełki rzenoszenie tytułu własności a okaziciela – zmiana właściciela na zasadzie wręczenia papieru wartościowego np. akcje a zlecenie – zmiana właściciela następuje przez indos np. weksel apiery wartościowe imienne – własność przenoszona przez pisemne zrzeczenie się uprawnień z dokumentu na rzecz danej osoby odzaj uosabianego prawa majątkowego rawa wierzytelności pieniężnych np. obligacje, weksle, czeki rawa współwłasności majątkowej np. akcje Ppiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym mogą być nabywane na rynku publicznym i niepublicznym. ynek niepubliczny to rynek pozagiełdowy np. międzybankowy.Rynek publiczny to rynek, który musi spełniać określone warunki tzn. na rynku tym proponuje się do nabycia lub nabywane są papiery wartościowe, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, a propozycje składane są bezimiennie lub imiennie do ponad 300 osób.Giełda papierów wartościowych to zespól osób, urządzeń i środków technicznych, zorganizowany w taki sposób że przy kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży walorów wszyscy uczestnicy rynku papierów wartościowych mają jednakowy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie, przy zachowaniu jednakowych warunków zbywania i nabywania praw. Giełda Papierów Wartościowych funkcjonuje w Polsce od 16 kwietnia 1991 roku . przy tworzeniu polskiego publicznego rynku papierów wartościowych przyjęto zasadę dematerializacji obrotu. Oznacza ona, że papiery wartościowe nie istnieją fizycznie w postaci in natura. Właściciel dostaje jedynie świadectwa depozytowe lub wyciąg z rachunku, potwierdzające posiadanie papieru wartościowego (waloru). Sam papier wartościowy istnieje w postaci zapisu komputerowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych. Obrót walorami odbywa się poprzez ich przelew z jednego konta i sprawia, że nie ma problemów z ich przechowywaniem i transportem.Transakcje na giełdzie zawierane są za pośrednictwem maklerów zatrudnionych w biurach maklerskich.

Podobne prace

Do góry