Ocena brak

Rynek kapitałowy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011

Charakterystyka

Rynek kapitałowy jest to to część finansowy|rynku finansowego, która obejmuje transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności powyżej jednego roku (kapitał średnio- i długoterminowy). Takie operacje mogą polegać na:

 • udzielaniu przez komercyjny|banki komercyjne kredytów przynajmniej średnioterminowych i gromadzeniu przez nie depozytów bankowych i pozyskiwanie kapitału na międzybankowy|rynku międzybankowym. wartościowe|Papierem wartościowym powstałym w tego typu transakcjach może być weksel bankowy oraz obciążenie hipoteki, która w obrocie międzybankowym występuje w postaci dłużny|skryptu dłużnego.
 • emisji, a następnie transakcjach kupna - sprzedaży długoterminowych papierów wartościowych, które są przeprowadzane na rynku papierów wartościowych, który jest podstawową częścią rynku kapitałowego.

Obsługa rynku

Obsługę rynku bankowgo zapewniają komercyjny|banki komercyjne, zaś rynek papierów wartościowych obsługiwany jest przez inwestycyjny|banki inwestycyjne i maklerski|domy maklerskie.


Na rynku kapitałowym popyt na kapitał długoterminowy zgłaszają przedsiębiorstwa, państwo, instytucje samorządowe i banki. Kapitał jest dostarczany przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, emerytalny|fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe|towarzystwa ubezpieczeniowe, inwestycyjny|fundusze inwestycyjne i banki.


Rodzaje rynków kapitałowych

Sam rynek kapitałowy również podlega podziałowi. Ze względu na kryterium emisji można go podzielić na:

Rynek pierwotny

Na rynku pierwotnym nabywa się papiery wartościowe bezpośrednio od ich emitenta. Środki zdobyte na rynku pierwotnym zasilają emitenta, który może je wykorzystać do finansowania odpowiednich przedsięwzięć. Wszystkimi czynnościami związanymi z wprowadzeniem papierów nowej emisji na rynek zajmuje się biuro maklerskie wybrane uprzednio przez emitenta. Jego zadaniem jest takie przeprowadzenie emisji, aby przedsiębiorstwo uzyskało jak największe środki. Do jego obowiązków należy ustalenie ceny emisyjnej łącznie z emitentem, którą wyznacza się poprzez wycenę wartości danego projektu. Na rynku pierwotnym papiery wartościowe trafiają do pierwszego ich nabywcy w drodze oferty publicznej lub prywatnej.


publiczna w świetle Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych est udostępnianiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. (Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 3)


Z terminem oferta publiczna wiąże się termin publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, w czasie którego proponuje się nabycie papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, przy czym taka propozycja musie być skierowana do co najmniej 100 osób lub nieoznaczonego adresata.


W przypadku prywatna|oferty prywatnej emisja jest przeprowadzana do wąskiego grona inwestorów.


Rynek wtórny

Rynek wtórny jest niejako uzupełnieniem rynku pierwotnego. Odbywa się na nim obrót papierami wartościowymi przez osoby inne niż emitent. W odróżnieniu od rynku pierwotnego nie następuje tutaj zasilenie emitenta w kapitał. Jest to najważniejsza część rynku papierów wartościowych. Na rynku wtórnym dyskontuje się wszelkie informacje, które są dostępne dla inwestorów i następnie dokonuje się wycena danych walorów.


Rynek wtórny dzieli się na dwa segmenty:

 • giełdowy - na którym odbywa się handel papierami wartościowymi - w Polsce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i New Connect - jest to rynek regulowany
 • pozagiełdowy - tzw. over-the-counter market (OTC market) , który można podzielić na:
  • regulowany - (w Polsce MTS - CeTO SA), skierowany do mniejszych spółek o niższej finansowa|płynności i nie mogących sprostać wymogom giełdy.
  • nieregulowany (alternatywny system obrotu ). (W. Nawrot 2007, str.14,15)

Charakterystyka

 • Nawrot Wioletta, Exchange - Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. Z 2005 r. Nr 184, poz. 1539.
 • Bień Witold, Rynek papierów wartościowych DIFIN, Warszawa 1996
 • Duraj Jan, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996

 • Autor: Jan Laufer
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry