Ocena brak

RUNDSTEDT GERD von (1875-1953) - feldmarszałek

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Niemiecki oficer, absolwent presti­żowej Kriegsakademie, którą ukoń­czył w czerwcu 1892 r. W czasie I wojny światowej walczył na fron­cie wschodnim i zachodnim. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. prywatnie wyra­żał niechęć wobec Fiihrera, ale pu­blicznie poparł go, co ten wykorzy­stał do zdobycia wpływu na korpus oficerski. We wrześniu 1938 r. Rundstedt, dowodzący od 1932 r. 1 grupą wojsk (Gruppenkomman-do) w Berlinie, odszedł w stan spo­czynku. Powołany do służby w sierpniu 1939 r., w czasie kampa­nii wrześniowej 1939 r. w Polsce dowodził Grupą Armii „Południe" (Heeresgruppe „Siid"). Od paź­dziernika 1939 r. dowodził Grupą Armii „A", która odegrała istotnąrolę w przełamaniu obrony alianc­kiej podczas kampanii francuskiej w maju 1940 r.

W lipcu tego roku otrzymał stopień feldmarszałka i zadanie dowodzenia wojskami lą­dowymi, które miały dokonać in­wazji na Wielką Brytanię. W mar­cu 1941 r. utworzył we Wrocławiu dowództwo Grupy Armii „Połu­dnie" („Siid"), którą dowodził w walkach na Ukrainie. 1 grudnia tego roku został odwołany ze sta­nowiska przez Adolfa Hitlera za wycofanie swoich wojsk z Rosto­wa. Powrócił do czynnej służby w marcu 1942 r., obejmując do­wództwo obszaru operacyjnego „Zachód" („West"); od połowy 1943 r. podejmował energiczne działania w celu przygotowania wybrzeży Francji do odparcia spodziewanej inwazji wojsk alianc­kich (*Atlantycki Wał). 2 lipca 1944 r. ponownie przeszedł w stan spoczynku.

Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. przewodniczył są­dowi honorowemu badającemu sprawy oficerów zaangażowanych w spisek. 5 września 1944 r. po­wrócił na stanowisko głównodowo­dzącego obszaru „Zachód". Po przechwyceniu przez wojska ame­rykańskie mostu w *Remagen zo­stał ponownie i tym razem osta­tecznie zdymisjonowany.

Schwyta­ny przez żołnierzy amerykańskich 1 maja 1945 r., został przekazany Brytyjczykom i oskarżony o zbro­dnie wojenne w Polsce, ZSRR i na Zachodzie.Ze względu na zły stan zdrowia nie stanął przed sądem i w maju 1949 r. wyszedł na wol­ność.

Podobne prace

Do góry