Ocena brak

Ruchy - jednostajny, prostoliniowy...

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

 

I ZASADA DYNAMIKI:jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się,to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednosta-jnym prostoliniowym. 

II ZASADA DYNAMIKI: gdy na ciało działa wypadko- wa siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym.Kierunek i zwrot przyspiesze- nia ciała są zgodne z kierunkiem i zwrotem siły siły wypadkowej. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjo- nalne do siły a odwrotnie proporcjo- nalne do masy ciała. 

III ZASADA DYNAMIKI:Nie istnieją w przyrodzie pojedyńcze siły.Każdej sile akcji z jaką ciałoAdziała na ciałoB, towarzyszy siła reakcji,z jaką ciało B działa na ciałoA. Siły te mają jednakowe wartości i przeciwne zwroty,ale różne punkty przyłożenia.

PRĘDKOŚĆ: wiel- kość opisująca ruch ciał,miara szybkości przemieszczania się.

PR.CHWILOWA: prędkość ciała w danej chwili, w której ciało przechodzi przez określony punkt toru.

PR.ŚREDNIAstosunek całkowitej drogi przebytej przez ciało do całkowitego czasu.

SIŁA:wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziały- wania ciał.Jednostka: niuton(N)

WEKTOR:wielkość,dla której trzeba określić: punkt przyłożenia,kierunek działania, wartość,zwrot. Przykłady wielkości wektorowych:siła,prędkość,przyspieszenie.

RUCH:zmiana położenia ciała w stosunku do innych ciał.KażdyR.jest względny,gdyż jego parametry zależą od wyboru układu odniesienia.

RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY:ruch,w którym ciało zmniejsza swoją prędkość o tę samą wartość w każdej sek. ruchu.

R.JEDN.PRZYŚPIESZONY:ruch,w którym ciało zwiększa swoją prędkość o tę samą wartość w każdej sekundzie ruchu.Właściwości:stałe jest przyspieszenie ,wartość prędkości rośnie proporcjonalnie do czasu, przebyta droga rośnie proporcjonalnie do kwadratu czasu.

RUCH JEDNOSTAJNY:ruch,w którym prędkość ciała jest stała.

R.JEDN.PROSTOLINIOWY: ruch,w którym ciało porusza się ze stałą prędkością,a tor jego ruchu jest linią prostą.

R.ZMIENNY: ruch,w którym prędkość ciała zmienia się w czasie. Istnieje ruch zmienny przyspieszony lub opóźniony.

MASA: miara ilości materii danego ciała.Nie zmienia się po przenie- sieniu,nie zmienia się również na orbicie okołoziemskiej (w stanie nieważkości).

CIĘŻAR:siła,z jaką źródło pola grawitacyjnego przyciąga dane ciało.

EZWŁADNOŚĆ:własność ciał polegająca na tym, że cialo wykazuje opór prze ciwko zmianom stanu ruchu.Miarą jest masa.Izasadę dynamiki nazywa się też zasadą bezwładności.

OPÓR RUCHU: czynnik utrudniający lub uniemożliwiający ruch ciała.

PĘD:wielkość określona ilo- czynem masy i prędkości ciała.

ZASADA ZACHOWANIA PĘDU:w układach, w których nie działają żadne siły zewnętrzne, całkowity pęd układu jest wielkością stałą.

RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU:ruch, którego torem jest okrąg,a wartość prędkości się nie zmienia.

WARTOŚĆ PRACY:wykonywanej przy przesuwaniu ciała jest równa iloczynowi wartości siły&drogi przebytej przez ciało w czasie działania tej siły.

PRACA:sposób przekazywania energii związany z przemieszczaniem się ciała materialnego z jednego położenia do drugiego.

MOC:ilość wykonywanej pacy (lub pobieranej energii) w jednostce czasu

ENERGIA KINETYCZNA CIAŁA:energia ciała zawiązana z jego ruchem,określona wzorem Ek = 1/2 ∙ m ∙ v2,gdzie: Ek-energia kinetyczna,m-masa ciała,v-prędkość ciała

ENERGIA POTENC.CIAŁA:energia ciała wynikająca z jego położenia lub kształtu&związana z działaniem na nie sił zewnętrznych względem tego ciała.

ENERGIA  POTENCJALNA CIĘŻKOŚCI:energia potencjalna ciała(lub układu)znajdującego się w polu grawitacyjnym.

ENERGIA.POTENC.UKŁ.CIAŁ:suma energii potencjalnych części składowych tego układu.

Podobne prace

Do góry