Ocena brak

Ruchomość jajnika

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Pomimo swych licznych połączeń więzadłowych jajnik jest narządem bardzo ruchomym. Jest on sprężyście zawieszony na swych więzadłach i ustawienie jajnika jest czynnie regulowane przez więzadło właściwe oraz więzadło wieszadłowe. Jeżeli zachodzą zmiany chorobowe, to więzadła te mogą ulec usztywnieniu. Ruchy jajnika odbywają się głównie w stosunku do osi biegnącej przez jego brzeg krezkowy; jajnik wykonuje ruchy prostopadle do niej, jak okiennica dokoła swych zawiasów. Poza tym jajnik może się przesuwać wre wszystkich kierunkach razem z wię-zadłem szerokim na ile pozwala na to napięcie otrzewnej. Również ustawienie macicy, a nawet drugostronnego jajnika wpływają na ustawienie więzadła szerokiego i jajnika. Samo się przez się rozumie, że we wszystkich przemieszczeniach powodowanych np. przez guzy, czy przez zmiany położenia sąsiednich trzew (macicy, pęcherza, odbytnicy) przesuwa się również jajnik przymocowany do więzadła szerokiego i zmienia swoje położenie. Jest rzeczą wiadomą, że jajnik towarzyszy macicy ciężarnej i podnosi się wraz z nią do jamy brzusznej. W czasie połogu jajnik powraca do swego dawnego położenia. Wskutek rozluźnienia aparatu więzadłowego jajnik może zstępować niżej, na dno przestrzeni zamacicznej a nawet wstępować do przepuklin, o czym wspominaliśmy poprzednio.

Położenie i ustawienie jajnika zależne jest więc od napięcia aparatu więzadłowego, od ustawienia więzadła szerokiego macicy, jak i samej macicy, od stanu wypełnienia pęcherza i odbytnicy, od pętli jelitowych zawartych w zagłębieniu odbytniczo-ma-cicznym, wreszcie od napięcia i stanu skurczu mięśniówki dna miednicy; na położenie i ustawienie jajnika, tak samo więc jak i innych trzew, wpływają te wszystkie czynniki, które zmieniają ciśnienie wewnątrzbrzuszne.

Podobne prace

Do góry