Ocena brak

ROZWÓJ SERCA

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

U zarodka ludzkiego serce zawiązuje się w początku 4 tygodnia równocześnie z pojawieniem się pierwszych par somitów i bezpośrednio po zawiązaniu się jamy osierdzia. Jama ta powstaje przez rozszczepienie się mezodermy tarczy zarodkowej do przodu rynienki nerwowej. Rozszerza się ona szybko na boki i następnie zagina się pod-kowiasto do tyłu , gdzie przechodzi w jamy opłucnej. Jama osierdzia leży między przylegającą do ektodermy blaszką mezodermy ściennej a blaszką mezodermy trzewnej, pokrywającą entodermę głowowego odcinka cewy pokarmowej. Wkrótce na skutek rozrastania się do przodu rynienki nerwowej i oddzielenia się zarodka od pęcherzyka żółtkowego jama ta przesuwa się na powierzchnię przednią jelita głowowego.

Materiału do utworzenia serca dostarcza blaszka mezodermy trzewnej. pokrywająca entodermę na dnie jamy osierdzia. Nosi ona tu nazwę płyty sercowej. Z niej wywędrowują podobne do mezenchymy komórki angioblastu 1 i między płytą a entodermą łączą się w sznury, które z kolei przekształcają się w dwie podłużne cewy śród-błonkowe, prawą i lewą, cewy łączą się swymi odcinkami środkowymi w pojedynczą cewę sercową. Parzyste, rozw idlone końce tej cewy łączą się również z powstającymi z angioblastu naczyniami krwionośnymi zarodka: końce przednie z tętnicami głównymi (aortami), końce tylne z żyłami fryc. 64). Mezoderma płyty sercowej obrasta następnie

cewę śródbłonkową serca, tworząc dokoła niej ccwę, która z mezodermą trzewną jelita głowowego połączona jest krezką grzbietową serca (mesocardium dorsale). Krezka la wkrótce zanika i cewa sercowa biegnie przez jamę osierdzia przymocowana do jej ścian tylko swymi końcami, przednim i tylnym, przechodzącymi w naczynia krwionośne. Wewnętrzna, śródbłonkową cewa serca jest zawiązkiem jego śródbłonka i błony łącznotkankowej, czyli wsie rdz i a (endocardium). zewnętrzna cewa mezoder-malna — zawiązkiem mięśniówki serca, czyli śród sierdź i a (myocardium) oraz pokrywającej je błony, czyli nasicrdzia (epicardium).

Cewa sercowa wzrasta na długość szybciej niż osierdzie, wskutek czego zaczyna się wyginać. Wpierw przyjmuje ona kształt litery S , następnie zaś tworzy pętlę wierzchołkiem skierowaną w dól i w stronę prawą . W tym okresie rozwoju w sercu można rozróżnić następujące odcinki: 1. Rozwidlony koniec dolny, czyli zatokę żylną (sinus lenosus), do której uchodzą żyły zasadnicze, prowadzące krew z zarodka, żyły żółtkowe biegnące z pęcherzyka żółtkowego, oraz żyły pępkowe — z łożyska. 2. Wyżej zatoka żylna przechodzi w pierwotny przedsionek (atrium), a ten z kolei w część komorową pętli sercowej. 3. Część komorowa składa się z bliższego ramienia zstępującego i z dolnego odcinka ramienia wstępującego. 4. Nieznaczne przewężenie cewy oddziela go od opuszki (bulbus) serca, dalszej części ramienia wstępującego. 5. Opuszka wreszcie przechodzi we wspólny pień tętniczy (truncus arte-riosus communis), który wychodząc z jamy osierdzia rozwidla się na dwie tętnice główne (aorty) pierwotne. Dalsze nierównomierne wzrastanie serca powoduje następujące zmiany: 1. Zatoka żylna znajdzie się po stronie grzbietowej serca. 2. Przedsionek rośnie wszerz i tworzy dwa workowate wypuklenia zwane uszkami (auriadae); obejmują one z obu stron pień tętniczy. 3. Między przedsionkiem a komorą cewa sercowa zwęża się w spłaszczony kanał uszkowy, czyli przedsionkowo-komorowy (ca-nalis auricularis s. alrioientricularis). 4. Ramiona pętli sercowej, prawe i lewe, zrastają się z sobą i przez zanikanie zrośniętych z sobą przyśrodkowych jej ścian tworzy się pojedyncza komora serca (lentriculus). 5. Na powierzchni zewnętrznej komory w linii zrostu ramion pętli utrzymuje się rowek między komorowy (sulcus interventricularis). G. Przez zanikanie pierścieńiowatego zgrubienia wsierdzia na granicy opuszki i komory opuszka zostaje włączona do komory jako jej stożek (conus). To stadium cewy sercowej pojedynczej w rozwoju rodowym odpowiada budowie serca ryb. U wyższych kręgowców serce podzieli się na prawe i lew-e. Podział ten rozpoczyna się u płazów, u których obejmuje on tylko przedsionki, u ptaków i ssaków również i komory.

Podobne prace

Do góry