Ocena brak

ROZWÓJ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

ROZWÓJ gr. genesis; łc. evolutio; nłc. generatio; ang. development; fr. developpement; nm. Entwicklung

Termin development stosowany był przez H. Spencera (1855), zanim autor ten zaczął się posługiwać terminem evolution.

  1. Przejście od tego, co wirtualne (-^ wirtualność) do tego, co aktualne (np. rozwój organizmu, rozwój doktryny); zakłada ono substancjalną tożsamość tego, co minione i tego, co obecne.

  2. Sekwencja zmian zachodzących w ja­kimś układzie według określonych praw biologicznych, psychologicznych itp. W szczególności zmiany prowadzące do zróżnicowania i zwiększenia złożoności układu; w tym znaczeniu termin ten mie­wa charakter wartościujący. Także: wynik zmian w powyższych znaczeniach.

  3. biol. Stopniowy proces zmian kierun­kowych, najczęściej nieodwracalnych, do­konujących się pod wpływem różnych czynników wewnętrznych i środowisko­wych. Rozróżnia się:

 

  1. rozwój ontogenetyczny (osobniczy) — który dotyczy zmian wła­ściwości strukturalno-funkcjonalnych or­ganizmu, jakie zachodzą w ciągu całego jego życia (-4 ontogeneza);

  2. rozwój filogenetyczny (ro­dowy) — który dokonuje się w następują­cych po sobie pokoleniach w ramach —> po­pulacji (1) i prowadzi do powstania no­wych -> gatunków (3) (—> filogeneza).

Pojęcie rozwoju zakłada pojęcie -^ zmien­ności, a często i —> postępu (3). Współcześ­nie w biologii podkreśla się całościowy charakter procesów rozwojowych onto- i filogenetycznych.

Podobne prace

Do góry