Ocena brak

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy następuje w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy. Syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia:

1 - Jeżeli brak jest środków na wynagrodzenia dla pracowników,

2 - Pracownik nie zgłosi sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy. Pracownikowi, z którym tak rozwiązano stosunek pracy przysługuje niezależnie od odprawy dodatkowo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Taki tryb rozwiązania traktuje się jak rozwiązanie za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Do innych sposobów rozwiązania umowy przez pracodawcę należą:

1/Odwołanie ze stanowiska -pracownik zatrudniony nas podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska (na piśmie). W tym zakresie nie działają żadne okresy ochronne oznacza to ze można odwołać nawet kobiece w ciąży, której jednak pracodawca zobowiązany jest zapewnić inna prace zgodnie z jej kwalifikacjami zawodowymi. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prace, chyba ze nastąpiło z przyczyn określonych w ar!. 52 lub 53 KP. (dotyczą rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia).

2/Ustanie spółdzielczego stosunku pracy - ograniczone możliwościami pracodawcy w tym zakresie.

3/Ustanie służbowych stosunków pracy jest możliwe tylko w razie zaistnienia określonych w przepisach przyczyn np. rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze wypowiedzenia tylko w razie:

-niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

-trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia na innym stanowisku zgodnym z jego kwalifikacjami i stanem zdrowia.

-nabyciem prawa do emerytury,

-likwidacja lub reorganizacja urzędu,

-ujemna ocena kwalifikacyjna,

Stosunek pracy pracownika samorządowego mianowanego ulega niezwłocznemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia w razie prawomocnego skazania pracownika na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu, prawomocnego ukarania kara dyscyplinarna wydalenia z pracy w urzędzie lub zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku bądź utraty obywatelstwa polskiego. Stabilny jest stosunek pracy sędziego, który powstaje na podstawie aktu powołania. Powołanie to wywiera podwójny skutek: z jednej strony oznacza przyznanie tej osobie władzy sadowniczej z drugiej stanowi podstawę nawiązania służbowego stosunku pracy. Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa.

Podobne prace

Do góry