Ocena brak

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Porozumienie stron jest najdogodniejszym dla pracownika sposobem rozw. stos. pracy, chociaż czasem wynikają z tego powodu negatywne konsekwencje. np. przy nabywaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnego - nabywa się prawo do zasiłku po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy bez okresu wyczekiwania, jeżeli porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dot.

pracodawcy. Porozumienie stron składa się z dwóch płaszczyzn trwale ze sobą powiązanych:

1. dotyczy woli rozwiązania stosunku pracy,

2. ścisłego określenia terminu ustania zatrudnienia.

Musza być one wyrażone bądź ustalone za obopólnym porozumieniem. Żaden ze składników porozumienia nie może być partnerowi umowy narzucony przez drugą stronę stosunku pracy. Porozumienie stron należy do tych instytucji prawa pracy, które odwołują się do nieskrępowanej woli obydwu partnerów umowy prace. Skutki w sferze stosunku pracy wywołuje dopiero ich wspólne działanie (w każdym elemencie tegoż działania).

W sytuacji jednostronnego określenia przez pracodawcę terminu rozwiązania umowy za "porozumieniem stron", nie doszło do ustania stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy jest czynnością prawna, której nie powinno się domniemywać. Do zawarcia porozumienia nie jest wymagana forma pisemna. Można je zawierać w sposób dorozumiany bądź ustnie. Prawo zezwala na wypowiedzenie każdej um. o prace za wyjątkiem urnowy na czas określony zawartej na czas krótszy niż 6 m-cy lub dłuższej, lecz bez klauzuli umownej dopuszczającej wypowiedzenie tej umowy.

Podobne prace

Do góry