Ocena brak

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Rozwiązanie:

Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP:

1. stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postanowienia stron. Nie mają tu zastosowania przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, o ile nie zostanie on ponownie, w najbliższej kadencji zatrudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samy urzędzie

2. powołanie- pracownik zatrudniony na tej podstawie może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również powołania na stanowisko na czas określony. Odwołanie ze stanowiska staje się skuteczne z chwilą, gdy doszło do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Jest też możliwe rozwiązanie takiego stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, a pracownik w okresie wypowiedzenia jest z mocy ustawy zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku określać w piśmie o odwołaniu przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Natomiast odwołanie ze stanowiska równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga takiego uzasadnienia

3. umowny stosunek pracy może ulec rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia, porozumienia stron, wskutek upływu czasu, na jaki umowa była zawarta lub wykonania określonego zadania

W administracji publicznej odrębne uregulowania w zakresie rozwiązania stosunku pracy odnoszą się do pracowników z mianowania. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia dokonanego przez urzędnika państwowego. W okresie wypowiedzenia urzędnik państwowy mianowany może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jednostronne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić w drodze 3 m-cznego wypowiedzenia, kończącego się ostatniego dnia miesiąca, w razie:

 1. otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemna oceną

 2. likwidacją urzędu lub jego reorganizacją, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika państwowego mianowanego na inne stanowisko w tym samym urzędzie

 3. niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowany stanowisku

 4. trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim dla jego stanu zdrowia

 5. nabycia prawa do renty lub emerytury

Stosunek pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym ulega z mocy prawa rozwiązaniu z jego winy bez wypowiedzenia, w razie:

 1. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu

 2. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie

 3. zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

 4. utraty obywatelstwa polskiego

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić także w razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną, a także w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn.

Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze 3 m-cznego wypowiedzenia, którego okres kończy się z ostatniego dnia miesiąca, w razie:

 1. likwidacji lub reorganizacji urzędu oraz biur połączonej ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia

 2. niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy a zajmowanym stanowisku

 3. trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku

 4. nabycia prawa do renty lub emerytury

Obowiązkowe niezwłoczne rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy następuje w razie:

 1. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu

 2. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarna wydalenia z pracy w urzędzie

 3. zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

 4. utraty obywatelstwa polskiego

Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić w drodze porozumienia stron lub za 3 m-cznym wypowiedzeniem na skutek rezygnacji urzędnika służby cywilnej, jak też w drodze czynności jednostronnej z zachowaniem 3 m-cznego okresu wypowiedzenia. w razie:

 1. dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej oceny kwalifikacyjnej

 2. trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków urzędnika służby cywilnej

 3. utraty nieposzlakowanej opinii

 4. postępowania karnego toczącego się przeciwko urzędnikowi przez okres dłuższy niż 3 m-ce

W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek rozwiązać stosunek pracy. Ponadto może to nastąpić, z zachowaniem 3 m-cznego okresu wypowiedzenia, w razie:

 1. osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskania prawa do emerytury

 2. odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika ZUS

 3. likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie na inne stanowisko

Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia (bez winy) może nastąpić w razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok.

Są też sytuacje, gdy możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy urzędnika służby cywilnej, w przypadku:

 1. ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista

 2. popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienia, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

 3. zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Nie może to jednak nastąpić po upływie 1 m-ca od dnia uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.

Wygaśnięcie

Przepisy KP znajdują zastosowanie do pracowników administracji publicznej także w zakresie wygaśnięcia stosunku pracy. Odmienna regulacja odnosi się tylko do urzędników służby cywilnej i pracownika samorządowego z wyboru, który odmówił złożenia ślubowania lub prowadził, jako osoba pełniąca funkcję publiczną, niedozwolona działalność gospodarczą. Wygaśnięcie mandatu jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy.

Stosunek pracy urzędnika służby cywilnej wygasa w razie:

 1. odmowy złożenia ślubowania

 2. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego

 3. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej

 4. prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 5. prawomocne orzeczenie utraty praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu urzędnika w służbie cywilnej

 6. upływu 3 m-cy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania

 7. odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia lub niepodjęcia pracy w urzędzie, do którego urzędnik został przeniesiony

Wygaśnięcie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej stwierdza dyrektor generalny urzędu.

Podobne prace

Do góry