Ocena brak

ROZUMNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

ROZUMNOŚĆ gr. synesis; nłc. rationalitas; ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitat

metaf., t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: aktualizowana przez określoną formę duchową (np. przez tę oto istotę duszy ludzkiej lub przez istotę anioła) możność, która tę formę ogranicza (jednostkuje; —> ograniczenie /1 /), a zara­zem otwiera na przyjęcie treści poznaw­czych, nie pozwalając jej w ten sposób być aktem pełnym i zamkniętym. Rozumność wchodzi w skład definicji człowieka jako określenie różnicy gatunkowej i oznacza zasadniczo dyskursywność intelektu, któ­ra polega na jego przechodzeniu ze stanu potencjalności do stanu aktualności; prze­chodzenie to dokonuje się fazami — od jednego elementu poznania do drugiego, i jest funkcjonalnie zależne od poznania zmysłowego.

Podobne prace

Do góry