Ocena brak

ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

Autor /henio Dodano /10.04.2011

W celu ustalenia przystępności informacji i publicystyki przez stopień rozumienia używanych w nich określeń, z telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych wybrano 29 powtarzających się terminów obcych lub polskich o różnej trudności. Ta część badania miała charakter testu. W kwestionariuszu zamieszczono te terminy w kontekstach zdaniowych i obok po trzy wyjaśnienia, z których tylko jedno było prawdziwe, a dwa fałszywe oraz odpowiedź „nie wiem. Respondentów proszono o wy bór właściwej, ich zdaniem, odpowiedzi.

Na podstawie odsetków odpowiedzi osób rozumiejących poprawnie podane w ankiecie określenia można wyznaczyć zestawy terminów o trzech stopniach trudności.

  Terminy o pierwszym stopniu trudności, najłatwiejsze, zrozumiałe dla ponad trzech czwartych osób (odsetki prawidłowych odpowiedzi od 76 do 92): : Za podstawę procentowania przyjęto w każdym przypadku liczbę widzów, którzy zadeklarowali, że zdarza się im oglądać dany program informacyjny.

1. sponsorowanie - 92% poprawnych odpowiedzi

2. ekologia -91%

3. promocja - 90%

4. anulowanie - 89%

5. redukcja - 87%

6. terapia - 83%

7. korupcja - 80%

8. ingerencja - 79%

9. rekonstrukcja - 76%

 Terminy o drugim stopniu trudności, średnio trudne, zrozumiałe dla od trzech piątych do trzech czwartych osób (odsetki prawidłowych odpowiedzi od 59 do 74):

1. klonowanie - 74%

2. negocjacje - 72%

3. reprywatyzacja - 69%

4. lustracja - 69%

5. gimbus - 68%

6. restrykcje - 67%

7. refundacja - 65%

8. ranking - 64%

9. priorytet-61%

10. integracja -59%

11 .preferencja - 59%

12. procedura -59%

  Terminy o trzecim stopniu trudności, najtrudniejsze, zrozumiałe dla mniej niż połowy osób (odsetki prawidłowych odpowiedzi od 17 do 49):

1. akwizycja - 49%

2. monitorowanie - 47%

3. inwigilacja - 47%

4. subsydia - 47%

5. karencja - 42%

6. ekumenizm - 41%

7. sanacja - 25%

8. spolegliwy -17% prawidłowych odpowiedzi

Należy tu jeszcze dodać, że traktując łącznie prawidłowe odpowiedzi, to:

żadnego z podanych terminów nie rozumie 2% osób,

od 1 do 10 terminów rozumie poprawnie 13% osób,

od 11 do 15 określeń rozumie 14% osób

od 16 do 20 terminów rozumie 24%,

od 21 do 24 słów rozumie 26%,

od 25 do 29 terminów rozumie 22% osób ( przy tym warto wiedzieć, że 25 słów z podanego zestawu rozumie 7% badanych, 26 słów -6%osób, 27 słów - 6%, 28 słów - 2% osób, a wszystkie podane terminy -1% respondentów.

Wśród osób, które poprawnie zrozumiały relatywnie najmniej (od 1 do 10) określeń jest najwięcej widzów najstarszych, badanych z wykształceniem podstawowym, mieszkańców wsi oraz respondentów, którzy w ogóle nie interesują się polityką. Największy stopień rozumienia (tzn. prawidłowe odpowiedzi na 25 - 29 pytań) powiązany jest wyraźnie z poziomem wykształcenia (od 3% spośród osób z wykształceniem podstawowym do 64% -z wyższym). Poza tym w tej grupie jest więcej niż innych osób w średnim wieku (od 30 do 59 lat), kierowników i specjalistów oraz badanych, którzy interesują się (bardzo lub chociaż trochę) polityką.

  Istnieje oczywista zależność między liczbą rozumianych terminów podanych w teście a deklaracjami badanych o tym, co sprawia im największe trudności w przyswajaniu programów informacyjnych.

Grupa widzów o najmniejszym stopniu znajomości terminów

Dla ponad dwóch piątych widzów (43%), którzy znali w najmniejszym stopniu znaczenie terminów (do 10 określeń) największy problem w rozumieniu programów informacyjnych stanowią obce, specjalistyczne wyrazy. Kolejne kłopoty wskazywane przez ponad jedną czwartą osób z tej grupy - to: za szybkie tempo przekazywania wiadomości (29%) oraz niejasne wypowiedzi polityków (27%). Zbyt długie i zawiłe zdania sprawiają trudność w rozumieniu przekazu niemal jednej czwartej (23%) spośród widzów znających najmniej badanych wyrazów.

Grupa widzów, którzy znali ponad 10 terminów

W tej grupie widzów największym problemem w zrozumieniu programów informacyjnych są niejasne wypowiedzi polityków przytaczane w audycjach. Przy tym, im więcej poddanych badaniu określeń znali widzowie, tym częściej uskarżali się na niejasne cytaty polityków (od 45% spośród osób znających od 11 do 15 terminów aż do 62% - wśród znających ponad 20 określeń).

Podobne prace

Do góry