Ocena brak

ROZUMIENIE

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

ROZUMIENIE gr. didnoia (Platon), epistetne (Arystoteles); nłc. intellectio; ang. understanding (1), comprehension; fr. entendement (1), comprehension, intellection; nm. Verstand (1), Verstandnis

Termin zaczerpnięty z języka potoczne­go, stosowany szeroko w naukach huma­nistycznych, w psychologii i socjologii, a także w filozofii (np. metoda rozumienia wewnętrznej struktury zjawisk ducho­wych W. Dilthey'a / -^ psychologia rozu­miejąca/).

1. t. pozn., psych. Poznanie przyczyn lub właściwości tego, co się rozpatruje, uchwy­cenie związków między bytami, przed­miotami, zjawiskami itp.; wyjaśnianie sa­memu sobie. Niekiedy w przeciwstawie­niu do —> wyjaśniania — poznawanie przez intuicję syntetyczną, głównie dzięki przeżytemu doświadczeniu. Rozumienie bywa traktowane jako typ poznania po­średniego lub typ -^ poznania (1) bezpo­średniego.

2. psych. Postawa kogoś, kto wczuwając się dzięki —> sympatii (2) w położenie innych ocenia ich z większą życzliwością.

Podobne prace

Do góry