Ocena brak

Rozstrzyganie sporów w drodze postępowania pojednawczego (organizacja, właściwości i postępowanie przed komisjami pojednawczymi)

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Komisje pojednawcze/zakładowe/- są organizacjami mediacyjnymi zmierzającymi do zawarcia przez strony ugody. Nie są organami wymiaru sprawiedliwości zdolnymi do samodzielnego rozstrzygania sporu.

Komisje mogą być powoływane we wszystkich zakładach bez względu na właściwości i liczbę pracowników. Komisje powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, w przypadku jej braku- pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.

Członkiem komisji może być każdy pracownik z wyjątkiem: kierownika zakładu, głównego księgowego,

Radcy prawnego oraz kierownika jednostki organizacyjnej do spraw osobowych, zatrudnienia i płac.

Właściwości:

Zakres właściwości jest bardzo szeroki, gdyż komisje te są właściwe do prowadzenia postępowania pojednawczego we wszystkich sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

Postępowanie przed komisjami:

1.wszczęcie postępowania na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu.

Zgłoszenie takie nie jest objęte terminami, z wyjątkiem wniosków dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, które powinny być wniesione w określonych terminach 7 lub 14 dni.

2.zakładowe komisje pojednawcze przeprowadzają postępowanie w składach, co najmniej 3 osobowych. Pracownik może korzystać z pomocy pełnomocnika: adwokata, przedstawiciela zakładowego związku zawodowego, inny pracownik z-du pracy, członek rodziny.

3 komisja powinna dążyć do załatwienia sprawy na drodze ugody w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.215 &1 k.p.).

4.W przypadkach, gdy nie dojdzie do ugody:

-w sprawach o wygaśnięcie, rozwiązanie lub nawiązanie stosunku pracy postępowanie pojednawcze kończy się z mocy prawa z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.215 & 3 k.p.)

-w innych sprawach z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika

5.W przypadku, gdy pracownik uzna, że ugoda narusza jego interes, może wystąpić do sądu pracy w terminie 14 dni (dot. wygaśnięcia, rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy) lub 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną.

6 W przypadku nie zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy.

Podobne prace

Do góry