Ocena brak

Rozpoznanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Art. 69§3 Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu

Art 184§5 Na postanowienie w sprawach zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka oskarżonemu przysługuje w terminie 3 dni zażalenie. Zażalenia na postanowienie prokuratora rozstrzyga sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Postępowanie dotyczące zażalenia jest objęte tajemnicą. W razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania świadka podlega zniszczeniu; o zniszczeniu protokołu należy uczynić wzmiankę w aktach sprawy.

Art. 240 Na postanowienia dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd.

Art. 246§1 Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności i

legalności zatrzymania oraz prawidłowości jego wykonania.

§2 Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania, który

również niezwłocznie je rozpatruje.

§3 W razie uznania bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

§4 W wypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności zatrzymania albo poważnych nieprawidłowości w jego

wykonaniu, sąd zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzymania.

§5W razie zbiegu zażaleń na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie można rozpoznać je łącznie.

Art.247§l Sąd lub prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej. W tym celu wolno zarządzić przeszukanie.

§2Do zatrzymania, o którym mowa w §1, stosuje się odpowiednio art. 246, z tym że na zatrzymanie zarządzone przez sąd zażalenie nie przysługuje.

Art.252§2 Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie,

Art. 293 §2 Na postanowienie co do zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu wydaje sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.

Art.306§l Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305§4 przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a stronom- na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

§2 Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.

Sąd jest właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora w następujących, przewidzianych w k.p.k., wypadkach:

1. Na postanowienie prokuratora co do zabezpieczenia roszczenia, w wypadku zgłoszenia wniosku o zabezpieczenie- wraz z powództwem cywilnym- w toku post. przygotowawczego art.69§3

2. Na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka- zażalenie oskarżonego do sadu właściwego do rozpoznania sprawy art. 184§5 zd.2)

3. Na postanowienie prokuratora dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych art.240 zd.2)

4. Na postanowienie prokuratora dotyczące kontroli oraz utrwalania przy użyciu środków technicznych treści przekazów informacji innych niż rozmowy telefoniczne art.241 w zw. z art.240

5. Na postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby podejrzanej art.247§2 wzw. żart. 246§1

6. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego- zażalenie do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie( art.252§2), z tym że przepisu tego nie stosuje się w razie wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratora zapadające w związku ze złożonym wnioskiem o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego art.254 zd.2

7. Na wydane w toku postępowania przygotowawczego postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym- zażalenie do sądu rejonowego, w okręgu którego prowadzi się postępowanie art.293§2 zd.2 Szczególna konfiguracja procesowa przewidziana jest w art.306§l i 2.

Pokrzywdzonemu oraz instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a stronom- zażalenie na postanowienie o jego umorzeniu. Co do zasady, wnosi sieje do prokuratora nadrzędnego. Jeśli ten jednak nie przychyli się do zażalenia, zobowiązany jest skierować wniesiony środek odwoławczy do sądu. Od tej chwili sąd właściwy jest do rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo o jego umorzeniu.

Jeśli jednak, po uchyleniu przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub o odmowie jego wszczęcia, prokurator ponownie wyda postanowienie o umorzeniu postępowania lub o odmowie jego wszczęcia- postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego (art.330§l i 2). Jeśli ten utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie, wówczas pokrzywdzony, który wykorzystał całą opisaną wyżej drogę odwoławczą, może wnieść do sądu „własny" akt oskarżenia. Ilekroć ustawa nie stanowi inaczej, właściwym sądem do rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora jest sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji art.329§l.

Podobne prace

Do góry