Ocena brak

Rozpoznanie geologiczne złóż ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Pierwszym krokiem w poszukiwaniach ropy jest znalezienie potencjalnego złoża. To wymaga z kolei odszukania takich miejsc, gdzie skały nie­przepuszczalne przykrywają położone niżej skały przepuszczalne. Warstwa skały osadowej, czyli na przykład piaskowca, wapienia bądź dolomitu, jest potencjalnie zbiornikiem ropy, jeśli tylko występuje nad nią skała nieprzepuszczalna.
Poszukiwania rozpoczyna się analizując dostęp­ne dane geologiczne. Badany jest układ i przebieg warstw. W ocenie wieku poszczególnych skał po­magają znajdowane w nich skamieliny. Dokładniej­sze dane dotyczące wieku skał uzyskiwane są me­todą pomiaru promieniowania pochodzącego od znajdujących się w nich atomów pierwiastków radioaktywnych. Jeżeli wstępne oceny dostępne­go materiału wypadną pomyślnie, geologowie roz­poczynają na miejscu badania przebiegu warstw skalnych na głębokość wielu kilometrów. Wy­korzystuje się do tego celu nowoczesne metody pomiarów geofizycznych: magnetyczne, grawita­cyjne i sejsmiczne.

Podobne prace

Do góry