Ocena brak

Różnorodność modeli życia rodzinnego

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

I. W kulturach występują zróżnicowane formy małżeństwa:

1. ze względu na liczbę członków związku małżeńskiego

a) małżeństwa monogamiczne (związek jednej kobiety i jednego mężczyzny)

b) " poligamiczne:– poliandryczne: (poliandria) związek jednej kobiety z więcej niż jednymmężczyzną – poliginiczne: (poliginia) związek jednego mężczyzny z więcej niż jednąkobietą

c) małżeństwa grupowe: związek kilku mężczyzn z kilkoma kobietami

2. ze względu na miejsce zamieszkania małżonków po ślubie wyróżnia się:

a) patrylokalizm: zamieszkiwanie małżeństwa z rodziną męża lub w jej pobliżu

b) matrylokalizm: " " " żony " "

c) bilokalizm: " " raz z rodziną męża, a raz z rodziną żony

d) ambilokalizm: małżeństwo nie ma określonego miejsca zamieszkania

e) neolokalizm: " buduje własne domostwo i zamieszkuje w nim samodzielnie

f) awunkulokalizm: małżeństwo zamieszkuje z rodziną wuja, czyli brata matkiawunkulat: specjalne stosunki łączące brata matki z jego siostrzeńcami, oznaczające między innymi prawo wuja do ich wychowywania i kontroli, a także jego obowiązki opiekuńcze i zapewnienie bytu siostrzeńców (łącznie z przekazywaniem majątku i pozycji społecznej)

3. ze względu na to którym kobietom i mężczyznom wolno łączyć się w związki małżeńskie wyróżnia się:

a) egzogamię: nakaz zawierania związków małżeńskich z partnerami spoza własnej grupy

b) endogamię: zakaz " " " " "grupy

4. istnieją nakazy i zalecenia, kogo powinno się poślubić, odnoszące się do tzw. małżeństw preferencyjnych:

a) często obejmujących osoby biologicznie spokrewnione – kuzynów przeciwległych(dzieci brata i siostry) lub kuzynów równoległych (dzieci sióstr lub braci)

b) w strukturach pokrewieństwa patrylinearnego (ustalanego wg linii męskiej)preferujących linię matki: brat matki daje mężczyźnie córkę za żonę, gdyż nie są, ani on, ani cała linia matki uważani za krewnych, bądź krewniaczym związkom z nimi nie przypisuje się większego znaczenia

c) analogicznie: w strukturach pokrewieństwa matrylinearnego (ustalanego wg liniiżeńskiej) małżeństwem preferencyjnym jest związek mężczyzny z córką siostryojca, gdyż linia ojca nie jest uważana za pokrewieństwo.

Gdy pokrewieństwo ustalane jest w jednej linii (męskiej lub żeńskiej) ma miejscelineażowa struktura pokrewieństwa.W przypadku pokrewieństwa ustalanego według obu linii (męskiej i żeńskiej) mamiejsce rodowa struktura pokrewieństwa.

d) lewirat: - w małżeństwach monogamicznych jest poślubieniem przez wdowę brata zmarłego męża- w małżeństwach poliandrycznych gdy jedna kobieta jest żoną dwóch braci

e) sororat: - w małżeństwach monogamicznych jest poślubieniem przez wdowca siostry zmarłej żony- w małżeństwach poliginicznych jest poślubieniem dwóch lub więcej sióstr żyjącejżony

Do góry