Ocena brak

Różnice między koncesją a zezwoleniem

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Polegają na tym, że:

1) zezwolenia nie dotyczą działalności gospodarczej objętej monopolem;

2) zezwolenia są wydawane w wyniku sprawdzenia możliwości uchylenia zakazu wykonywania działalności gospodarczej, który został ustanowiony ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, tajemnicy państwowej, zobowiązań międzynarodowych itp.;

3) obowiązek uzyskania zezwoleń na poszczególne rodzaje działalności określają odrębne ustawy;

4) warunki uzyskania zezwoleń określają odrębne ustawy, w sposób zróżnicowany odpowiednio do specyfiki gospodarczej, której dotyczą;

5) wydawanie zezwoleń następuje w trybie przepisów k.p.a., zmodyfikowanych niekiedy przepisami szczególnymi;

6) zezwolenia (niezależnie od przyjętej nazwy) są decyzjami administracyjnym i podlegają ochronie oraz wzruszeniu według zasad przyjętych w przepisach k.p.a.;

7) zezwolenia mają charakter decyzji związanej;

8) wydanie zezwolenia na wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się przede wszystkim z wyrażeniem zgody na utworzenie w sensie prawnym pewnej organizacji (jednostki gospodarczej), za pomocą której można prowadzić działalność objętą zezwoleniem (np. banku, zakładu ubezpieczeń).

Wymóg uzyskiwania zezwoleń może być ustanowiony tylko w ustawie. O wydanie zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w danej dziedzinie może ubiegać się przedsiębiorca dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców. W stosunku do zezwolenia ustawa używa określenia wydaje lub jego odpowiedników wydawanie, wydanie, natomiast w odniesieniu do koncesji posługuje się pojęciem udziela. Wydanie zezwolenia jest obowiązkiem organu i następuje po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia warunki wymagane prawem.

Podobne prace

Do góry