Ocena brak

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2004 R.

Autor /Fruineeinnold Dodano /15.03.2006

Do 2 maja 2005 r. musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2004 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37).

Zeznanie roczne (bez rachunków i innych dowodów) wraz z wykazaną ewentualną różnicą podatku dochodowego do zapłaty nie trzeba osobiście dostarczać do Urzędu Skarbowego. Zeznanie można wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty, a należną kwotę do zapłaty przekazać na konto właściwego Urzędu Skarbowego do 2 maja 2005 r.

Opłatę za list, a także za przekazy pocztowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych ponosi podatnik.

Podatnicy, którzy nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej NIP, wraz z zeznaniem składają wniosek o nadanie tego numeru (dla prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – formularz NIP-1, dla pozostałych osób – formularz NIP-3).
W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, w tym zmian dotyczących numerów rachunków bankowych oraz numerów dowodów osobistych, podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzach NIP-1, NIP-3.
Formularze NIP dostępne są w urzędach skarbowych naszego województwa.

Zwrotu nadpłat dokonuje się na rachunek bankowy podatnika, gdy podatnik jest obowiązany do jego posiadania.
Podatnicy, którzy nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, w składanych zeznaniach rocznych powinni poinformować o formie w jakiej chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty:

– zwrot w kasie urzędu

Przy zwrocie w kasie urzędu wystąpi konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty;

– przelew na rachunek bankowy

Numer osobistego rachunku bankowego należy wskazać na formularzu NIP-1, NIP-3. Jeżeli podany przez podatnika numer rachunku bankowego uległ zmianie, należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne dokonując wskazania aktualnego numeru osobistego rachunku bankowego albo zaznaczenie likwidacji numeru rachunku wskazanego wcześniej;

– przekaz pocztowy

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

ODLICZENIA OD PODATKU


Lp. Rodzaj wydatku Limit odliczeń
1. Duża ulga budowlana (inwestycje rozpoczęte przed 1.01.2002 r.). W ramach kontynuacji odliczeniu podlegają wydatki (ponoszone do dnia 31.12.2004 r.) na:
- zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, 19% wydatków na zakup gruntu o pow. 350 m²(art. 4 ust. 2 ustawy*)
- budowę budynku mieszkalnego, 19% wydatków nie więcej niż 35.910 zł(art. 4 ust. 2 ustawy*)
- wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
- zakup nowowybudowanego budynku mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
- przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowowybudowanym budynku mieszkalnym do dnia jego zasiedlenia,
- systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. 30% wydatków nie więcej niż 11.340 zł(art. 4 ust. 3 ustawy*)
Remont i modernizacja:
- budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej 19% wydatków nie więcej niż 5.670 zł(art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy** w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy***)
- lokalu mieszkalnego 19% wydatków nie więcej niż 4.425 zł(art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy** w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy***)
- zwiększenie limitu w związku z wydatkami na remont i modernizację instalacji gazowej 945 zł(art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy** w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy***)
- minimalny wydatek jaki trzeba ponieść celem skorzystania z ulgi 567 zł
* Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.)

** Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

*** Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. Nr 202, poz. 1956)

Podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej”, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń od podatku za kolejne lata, aż do całkowitego ich odliczenia.
Podatnicy, którzy ponieśli wydatki objęte „ dużą ulgą budowlaną ” w latach 2002 i 2003 ( w ramach praw nabytych przed 1.01.2002r. ) i wydatków tych nie odliczyli od podatku odpowiednio w zeznaniach za lata 2002 i 2003 mają prawo do ich odliczenia od podatku w latach następnych, w tym za 2004 r. aż do całkowitego odliczenia.
Podatnicy, którzy w 2003 r. odliczali od podatku wydatki z tytułu remontu i modernizacji a odliczenie to nie znalazło pokrycia w podatku za 2003 r. zachowują prawo ich odliczania od podatku w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia.

Korzystanie z odliczeń w ramach ulgi remontowej w latach 2004 – 2005 nie jest uzależnione od poniesienia pierwszych wydatków w ramach tej ulgi w 2003 r. lub 2004 r.SKALA PODATKOWA 2004r.


Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi
37.024 zł 19% podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek 530,08 zł
37.024 zł 74.048 zł 6.504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048 zł 17.611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74.048 złZRYCZAŁTOWANE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY W ROKU PODATKOWYM 2004

Koszty uzyskania przychodu podatnika, który uzyskuje przychody z jednego zakładu pracy 1.227 zł (miesięcznie 102,25 zł)
Koszty uzyskania przychodu podwyższone (praca w innej miejscowości) 1.533,84 zł (miesięcznie 127,82 zł)
Koszty uzyskania przychodu podatnika, który uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy 1.840,77 zł
Koszty uzyskania przychodu wieloetatowców podwyższone (praca w innej miejscowości) 2.300,94 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

W 2004r. koszty uzyskania przychodów w wysokości wskazanej w wierszu 1 tabeli mają również zastosowanie do przychodów określonych w:
– art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
– art. 13 pkt 7 tj. przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
– art. 13 pkt 9 przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.
Ulgi podatkowe 2004

Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje wiele istotnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rząd zlikwidował ulgi na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, naukę na wyższych uczelniach, dojazdy dzieci do szkół, zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz remontową. W 2004 roku firmy i obywatele będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej jeżeli przekażą darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz pożytku publicznego lub działają w ramach wolontariatu.
1. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup leków

Uprawnieni do ulgi: osoby niepełnosprawne, bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2004 r. Można odliczać wydatki na zakup leków, które zgodnie z zaleceniem lekarza stosuje się stale lub czasowo.

Wartość ulgi: Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. W zeszłym roku limit ulgi wynosił 152 zł, a więc jest to zmiana korzystna dla podatnika.
Dodatkowe informacje: dotyczy leków, które przepisał lekarz.

2. Opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością

Uprawnieni do ulgi: osoby niewidome z I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa

Wartość ulgi: faktycznie poniesione wydatki na opłacenie - do 2.280 zł (limit roczny)

Dodatkowe informacje: przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2004 r.

3. Utrzymanie psa – przewodnika przez osoby niewidome

Uprawnienie do ulgi: osoby niewidomym z I lub II grupy inwalidztwa

Wartość ulgi: faktycznie poniesione wydatki na utrzymanie - do 2.280 zł (limit roczny)

Dodatkowe informacje: przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2004 r.

4. Używanie samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę

Uprawnieni do ulgi: osoby niepełnosprawnej zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Wartość ulgi: faktycznie poniesione wydatki na używanie - do 2.280 zł (limit roczny)

Dodatkowe informacje: przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2004 r.

5. Darowizny dla organizacji pożytku publicznego lub kultu religijnego

Uprawnieni do ulgi: każdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wartość ulgi: do 350 zł rocznie

Dodatkowe informacje: łączne odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 350 zł; darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz osoby fizycznej. Musi je poprzedzać wpłata na rachunek bankowy organizacji poparta dowodem wpłaty, z którego wynika imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwota wpłaty, nazwa organizacji. Wpłata podlegająca odliczeniu musi być dokonana między 1 stycznia danego roku a datą złożenia zeznania. Nie można jednak dokonać odliczenia wpłat na rzecz organizacji zajmujących się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych.

6. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego

Uprawnieni do ulgi: podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, poprzez:
- budowę budynku mieszkalnego,
- wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

Wartość ulgi: odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 189.000 zł (wartość identyczna jak w ubiegłym roku podatkowym)

Dodatkowe informacje: Odliczenie stosuje się, jeżeli kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r. Prawa do ulgi nabywa się dopiero po zakończeniu inwestycji. Jedyna nowość dotycząca tej ulgi polega na zniesieniu wymogu ukończenia inwestycji przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, jednak odnosi się to jedynie do tych przedsięwzięć budowlano-mieszkaniowych, których nie prowadzi sam podatnik lecz np. developer.

2. Odliczenia od podatku
1. Wydatki inwestycyjne na własne cele mieszkaniowe

Uprawnieni do ulgi: Kontynuujący inwestycje sprzed 2002 roku objęte dużą ulgą mieszkaniową nadal zachowują prawo do odliczeń do końca 2004 roku. Natomiast oszczędzający w kasie mieszkaniowej zachowują prawo do ulgi przez ustalony w umowie z bankiem przed 1 stycznia 2002 r. okres systematycznego oszczędzania.

Dla kontynuujących inwestycje sprzed 1 stycznia 2002r. duża ulga budowlana - 35.910 zł;

zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania działki pod budowę domu mieszkalnego - 19 proc. kwoty przypadającej na 350 m. kw. ceny nabytej działki;

systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - 30 proc. (wyjątkowo!) wydatków, ale w skali roku nie więcej niż 11.340 zł (wydatek 37.800 zł).

Wartość ulgi: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 35.910 zł (19% x 189.000 zł)

Dodatkowe informacje: należy przedstawić faktury wystawione wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowody odprawy celnej, dowód wpłaty (wkładu) do spółdzielni mieszkaniowej.
Limit ulgi dotyczy obojga małżonków łącznie (jedna ulga na małżeństwo) z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację

2. Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

Uprawnieni do ulgi: odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Wartość ulgi: 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł)

Dodatkowe informacje: Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.

3. Wydatki na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego tzw. „duża ulga budowlana”

Uprawnieni do ulgi: Aby korzystać z ulgi remontowej w 2004 r. nie trzeba było ponosić żadnych wydatków na remont w zeszłym roku. Nawet jeśli ktoś nie wydał na ten cel nawet złotówki może to zrobić teraz (albo w przyszłym roku) - dzięki temu skorzysta z ulgi i będzie miał do dyspozycji pełny jej limit. Jeśli ktoś skorzystał z ulgi remontowej za zeszły rok, ale nie wykorzystał pełnych jej limitów, to w tym roku nadal może odliczać swoje wydatki remontowe - w ramach przysługującego mu jeszcze limitu.

Wartość ulgi: limit trzyletni na lata 2003-2005: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 5.670 zł -budynek mieszkalny (3% x 189.000 zł) 4.725 zł - lokal mieszkalny (2,5% x 189.000 zł). 5.670 zł - jeżeli remont dotyczy budynku i lokalu Minimalny wydatek uprawniający do ulgi - 567 zł w okresie trzech lat (0,3% x 189.000 zł)

Dodatkowe informacje: należy przedstawić faktury wystawione wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowód odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - dowód wpłaty

4. Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych

Uprawnieni do ulgi: podatnicy przedstawiający faktury wystawione wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Wartość ulgi: 945 zł (189.000 zł x 0,5%)

Dodatkowe informacje: odpowiada wydatkom w wysokości 4.973,68 zł.


Podobne prace

Do góry