Ocena brak

Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy żyły powierzchowne są silne, rozwój głębokich jest słabszy i odwrotnie. Żyły powierzchowne biegną na powierzchni śród piersiowej płuca albo pod samą opłucną, albo też w większych przegrodach międzyzrazikowych (odpowiadałyby one przegrodom międzysegmentowym). Natomiast żyły głębokie — przy preparowaniu wnęki od przodu — wychodzą z głębi płatów. Obustronnie występują przeważnie 4 żyły powierzchowne na powierzchni śród piersiowej płata górnego lewego lub górnego i środkowego płuca prawego, które przebiegają między poszczególnymi segmentami.

Z żył głębokich występują przeważnie 2 żyły międzysegmentowe na płacie górnym prawym i 2 na odpowiadającej mu części płata górnego lewego oraz przeważnie jedna żyła głęboka między segmentami języczka lub też płata środkowego. Po stronie prawej odróżniamy więc żyły międzysegmen to we górne 'W. intersegmentales snf>eriores) oraz ż y ł y m i ę d z y s e g m e n t o w e płata ś r od k o w c go (intersegmentales lobi medii); po stronie lewej — żyły m i ę d z y seg m e n t o w e g ó r n e (w. intersegmentales superior es) oraz żyły międzysegmen to we języczka (W. intersegmentales lingulares).

Praktycznie ważną odmianę stanowi żyła biegnąca podopłucnowo w szczelinie skośnej; pobiera ona dopływy z górnego oraz dolnego płata i następnie do przodu od oskrzela przedniego (3) kieruje się przyśrodkowo i do przodu.

Podobne prace

Do góry