Ocena brak

Równowaga na rynku pracy

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Krótkookresowa równowaga na doskonale konkurencyjnym rynku pracy powstaje w punkcie przecięcia się krzywej podaży pracy i krzywej popytu pracy (poziom płacy jest na tyle wysoki,że pracownicy zaspokajają swoje potrzeby konsumpcyjne, a przedsiębiorstwa osiągają określony zysk, żaden z podmiotów nie jest zainteresowany w zmianie osiągniętej pozycji rynkowej). Każda zmiana wywołana przez czynnik zewnętrzny zachwieje tę równowagę: gdy pojawi się nadwyżka popytu na pracę nastąpi wzrost płacy, gdy nastąpi nadwyżka podaży pracy pojawi się obniżenie płacy.

Równowaga na pracy w długim okresie czasu kształtuje się wg tzw. Spiżowego prawa pracy T.R. Malthusa. Kluczową kategorią analizy jest tu płaca minimalna, zapewniająca w danych warunkach prostą reprodukcję siły roboczej. Płaca minimalna gwarantuje podstawową konsumpcję pracownika i jego rodziny, umożliwiając w ten sposób prostą reprodukcję ilości członków rodziny. Jeżeli płace pracowników są wyższe od pracy minimalnej, wówczas liczba ludności wzrasta. W rezultacie wzrasta podaż pracy, pociągając za sobą spadek płacy. Spadek płac poniżej minimalnej prowadzi do zmniejszenia liczby ludności. Podaż pracy zmniejsza się wywołując przy danym popycie na pracę wzrost płac w kierunku minimalnych. W długim okresie czasu płace zbliżają do poziomu płac minimalnych. Pracownicy otrzymują płace pozwalające im jedynie na proste odtwarzanie siły roboczej. Krzywa podaży pracy w długim okresie czasu jest doskonale elastyczna w stosunku do ceny pracy (płacy).

W rzeczywistości gospodarczej pracownicy otrzymują różne płace. Mechanizm rynku doskonale konkurencyjnego doprowadza do wyeliminowania różnic płacowych (jednym z jego założeń jest pełna mobilność czynników produkcji-pracy).Pracownicy mogą swobodnie przemieszczać się między różnymi zawodami i różnymi miejscami pracy. W rzeczywistości mechanizm nie eliminuje całkowicie różnic płacowych. Pracownicy różnią się między sobą zdolnościami, predyspozycjami do określonej pracy oraz preferencjami. Równocześnie rodzaje prac są zróżnicowane: praca w różnych warunkach klimatycznych, o różnym stopniu bezpieczeństwa, regularna lub nie, wymagająca dłuższego przygotowania i nie wymagająca specjalnych kwalifikacji itp. Jeśli różnice płacowe mają charakter kompensacyjny, tzn. kompensują jedynie różnice niepłacowe związane z różną atrakcyjnością poszczególnych zawodów, wówczas zróżnicowanie płacowe na rynku utrzymuje siew dalszym ciągu. Ten rodzaj różnic płacowych określa się mianem różnic kompensacyjnych. Np. ekonomiści z niższym uposażeniem preferują spokój i bezpieczeństwo swojej pracy i dlatego nie opuszczają miejsc swojej pracy i nie przekształcają się w strażaków z wyższym uposażeniem- wówczas nie nastąpią żadne przemieszczenia między dwoma rynkami pracy.

 

Podobne prace

Do góry