Ocena brak

ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE łc. ~ ajfirmatio (Tomasz z Akwinu); ang. truth-daim

Podstawowa i pierwotna funkcja seman­tyczna zdań oznajmujących (o strukturze podmiotowo-orzecznikowej: S jest P), zwią­zana z czasownikiem -^ 'być', a polegają­ca na wyrażaniu w nich kategorycznego twierdzenia. Łącznik zdaniowy 'jest' w swym elementarnym użyciu znaczy po prostu, że pewna przydawka należy do pewnego podmiotu; z metajęzykowego punktu widzenia łącznik ów wyraża rosz­czenie prawdziwości zdania, w którym właśnie występuje (w trybach i formach zmodyfikowanych wyraża on to roszcze­nie w różnych epistemicznych i intencjo­nalnych modalnościach). Należy podkre­ślić, że ta rola łącznika 'jest' stanowi cechę zdania, a nie czyjejś wypowiedzi. Nie cho­dzi więc w przypadku truth-daim o rosz­czenie w sensie aktu mowy czy intencji wypowiadającego się, lecz o to, co w sa­mej strukturze języka sprawia, że asercja i negacja są w ogóle możliwe. W formalnej strukturze języka zdania oznajmujące peł­nią taką właśnie funkcję, zajmując określo­ne miejsce w systemie kontrastowych try­bów oznajmiarria, pytania, wyrażania roz­kazu, życzenia itp. -^ Asercja (2).

Podobne prace

Do góry