Ocena brak

Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

-roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,

-odszkodowanie.

Przysługuje mu możność wyboru roszczenia i dochodzenia bądź przywrócenia do pracy, bądź odszkodowania.

W razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, a także w razie takiego rozwiązania umowy w okresie dokonanego wcześniej wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umowy jest:

-brak podania przyczyny rozwiązania umowy,

-niezachowanie formy pisemnej,

-niezachowanie terminu, w którym może nastąpić rozwiązanie,

-jak i rozwiązanie umowy bez zachowania wymaganego trybu.

O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Sąd pracy może jednak nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli uzna, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Jeżeli sąd przywróci pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek ponownego jego zatrudnienia na poprzednich warunkach. Gdyby pracodawca uchylał się od zatrudnienia pracownika, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, o ile był gotów do jej świadczenia. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Wraz z orzeczeniem o przywróceniu do pracy sąd orzeka o wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie to przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy podjął on pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Przez podjęcie pracy należy rozumieć zgłoszoną gotowość do jej podjęcia, jeżeli samo podjęcie pracy nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Wynagrodzenie przysługuje za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Jeżeli przerwa w pracy trwała na przykład tylko kilkanaście dni, pracownik otrzyma wynagrodzenie za miesiąc, natomiast gdy pracownik pozostawał bez pracy dłużej niż 3 miesiące, nie otrzyma wynagrodzenia za cały ten okres. Jedynie pracownicy szczególnie chronieni – kobiety w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz pracownicy, z którymi rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego, mają prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli jednak rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Natomiast przy rozwiązaniu umowy w okresie wypowiedzenia, odszkodowanie przysługuje za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Podobne prace

Do góry