Ocena brak

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych 

- wybierany jest w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych

- kadencja: 4 lata (wybory powszechne, bezpośrednie)

- warunki kandydowania: obywatel Rosji, który ukończył 35 rok życia i co najmniej 10 lat zamieszkuje na stałe w Federacji Rosyjskiej

Uprawnienia prezydenta dzielą się na 4 grupy:

- ogólne uprawnienia jako głowy państwa i głównego podmiotu rządzenia:

• reprezentowanie FR w kraju i w stosunkach międzynarodowych,

• określanie głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej,

• przyjmowanie listów uwierzytelniających przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i mianowanie dyplomatów rosyjskich,

• zatwierdzanie doktryny wojennej FR,

• najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych,

• tworzenie administracji prezydenckiej;

- uprawnienia w stosunku do narodu i parlamentu:

zarządzanie referendum i wyborów do Dumy Państwowej,

• rozwiązywanie Dumy,

złożenie urzędu prezydenta Radzie Federacji,

inicjatywa ustawodawcza,

• podpisywanie i ogłaszanie ustaw,

prawo weta w stosunku do ustaw,

• zwracanie się z orędziem do parlamentu,

- uprawnienia w stosunku do rządu:

• określenie polityki rządu i wpływanie na jej realizację,

• wpływ na obsadę kierowniczą i osobową oraz kształtowanie struktury federalnych organów władzy wykonawczej,

• powołuje premiera,

• za zgodą Dumy powołuje i odwołuje skład rządu,

• prawo zdymisjonowania rządu w przypadku powtórnego wotum nieufności, a także odmowy przez Dumę wyrażenia wotum zaufania;

- uprawnienia w stosunku do sądów szczebla federalnego:

• przedstawia Radzie Federacji kandydatów na sędziów: Sądu Konstytucyjnego, Sądu

Najwyższego i Naczelnego Sądu Arbitrażowego,

• prawo wystąpienia z wnioskiem do Sądu Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustaw z konstytucją i dokonanie jej wykładni;

- prezydent nie jest odpowiedzialny politycznie i konstytucyjnie – jedyną możliwość ma

Duma pociągając prezydenta za zdradę stanu lub za ciężkie przestępstwo;

- ważnymi organami administracji prezydenckiej są: Rada Bezpieczeństwa (przygotowuje decyzje prezydenta w sprawach bezpieczeństwa państwa wewnętrznego i zewnętrznego) i Rada Państwa (umożliwienie realizacji uprawnień głowy państwa w zakresie zapewnienia harmonijnego funkcjonowania i współdziałania organów władzy państwowej);

Podobne prace

Do góry