Ocena brak

Rola Sądu Najwyższego w zakresie zapewnienia prawidłowości i jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Jedną z form działalności SN jest podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych.

Może to następować na podstawie przedłożenia sądu orzekającego w konkretnej sprawie, ale także w procedurze abstrakcyjnej – na wniosek m.in. Pierwszego Prezesa lub 1 z Prezesów SN, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Te uchwały abstrakcyjne są podejmowane przez skład 7-miu sędziów, ale mogą też zostać podjęte przez całą izbę, połączone izby lub nawet przez pełny skład SN.

Uchwały są wiążące dla składów orzekających SN. Dla sądów pozostałych mają one znaczenie precedensu wspieranego autorytetem SN.

SN nie może natomiast samodzielnie orzekać o konstytucyjności ustaw, jeżeli więc nabierze wątpliwość co do zgodności ustawy z Konstytucją, musi przedstawić odpowiednie pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Podstawowym zadanie SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co m.in. ma na celu zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej w dziedzinach poddanych jego właściwości.

Podobne prace

Do góry