Ocena brak

Rola prawa w systemie techniczno - ekonomicznym (model„przepołowionego obywatela"- bourgeois)

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Nasza ocena zmiany systemu polityki w warunkach zaostrzającego się ryzyka zostanie na wstępie zarysowana w czterech tezach.Po pierwsze; stosunek pomiędzy społeczną zmianą a politycznym kierowaniem w projekcie społeczeństwa przemysłowego wyobrażany był zgodnie z modejepi „przepołowionego obywatela". Z jednej strony, jako citoyen korzysta on ze swoich demokratycznych praw we wszystkich obszarach politycznego wyrażania swojej woli, z drugiej zaś jako bowgeois broni swych prywatnych interesów w sferze pracy i gospodarki. Zgodnie z tym dochodzi do rozróżnienia systemu polityczno-administracyjnego i tcchniczno-ekonomicznego. Podstawową zasadą sfery politycznej jest partycypacja obywateli w instytucjach demokracji przedstawicielskiej (partie, parlamęrjt itd.);

Podejmowanie decyzji, a wraz z nim sprawowa-nie władzy odbywa się zgodnie z maksymami praworządności i według zasady: władza 'l  panowanie mogą być sprawowane jedynie za zgodą tych, których obejmują.Działania bourgeois natomiast, należące do sfery techniczno-ekonomicznych interesów, nie są uważane za politykę. Koncepcja ta polega zjednej strony na postawieniu na równi rozwoju społecznego i technicznego, z drugiej zaś na tym, iż traktuje się kierunek i wynik zmian technicznych za wyraz nieuniknionych obiektywnych konieczności techniczno-ekonomicznych. Innowacje techniczne pomnażają indywidualny i kolektywny dobrobyt.

W tym podnoszeniu standardu życia również skutki negatywne (utrata kwalifikacji, ryzyka związane ze zwalnianiem, przesuwaniem i zatrudnianiem pracowników, zagrożenia zdrowia, zniszczenie natury) znajdują zawsze usprawiedliwienie. Nawet rozbieżność zdań na temat ' „skutków społecznych" nie przeszkadza we wprowadzaniu techniczno - ekonomicznych innowacji. Innowacje nie podlegają w zasadzie politycznej legitymizacji, co więcej, w porównaniu z demokratyczno-administracyjnymi procedurami i działaniami implementacyjnymi mają siłę

Podobne prace

Do góry