Ocena brak

Rola państwa w gospodarce rynkowej

Autor /coubsEncoca Dodano /02.12.2006

SPIS TREŚCI

Wstęp.

I. Pojęcie państwa

II. Tradycyjne ujęcia roli państwa w gospodarce
? dobro wspólne a dobra publiczne i metody ich produkcji
? państwo jako producent, a państwo jako gwarant dóbr publicznych
? oddziaływanie przez przymus i inne formy osiągania celów publicznych w złożonych społeczeństwach

III. Argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa

IV. Zmiany w uwarunkowaniach gospodarczej roli państwa
? przemiany społeczeństw: indywidualizacja postaw i słabnięcie wartości wspólnotowych
? globalizacja gospodarcza i jej wpływ na przemiany gospodarczej roli państwa
- stabilizacja makroekonomiczna
- redystrybucja dochodów
- regulacje

V. Funkcja stabilizacyjna i redystrybucyjna roli państwa

VI. Różne formy interwencjonoizmu państwowego

VII. Rola państwa w procesie transformacji gospodarki polskiej

VIII. Podsumowanie

IX. Bibliografia


WSTĘP

Nie ustaje spór dotyczący roli państwa w gospodarce. Bankructwo
komunizmu zdyskredytowało ideał upaństwowionej gospodarki.
Jednakże upaństwowiona własność i zarządzanie działalnością gospodarczą w sposób scentralizowany było skrajną formą obecności państwa w gospodarce - formą, której przeciwstawić można równie skrajny model gospodarki całkowicie sprywatyzowanej i posługującej się tylko horyzontalnymi, opartymi na umowie, formami koordynacji działalności gospodarczej.
Przeciwstawianie modelu centralnie zarządzanej własności państwowej modelowi gospodarki rynkowej i w pełni prywatnej jest użytecznym narzędziem porządkowania stanowisk w sporze o rolę państwa w gospodarce, jeśli poprzestajemy na normatywnym i wysoce abstrakcyjnym poziomie rozważań. Próba przejścia do analizy tendencji empirycznych wymaga wprowadzenia innej konceptualizacji roli państwa: nie poprzez typ własności i mechanizm koordynacji, lecz poprzez wymiary obecności państwa i funkcje, które państwo pełni w każdym z wyróżnionych wymiarów.
Niniejszy tekst jest właśnie próbą pokazania zmian funkcji gospodarczej państwa w otwartych, czyli pozostających w silnych związkach ze swoim zewnętrznym otoczeniem, gospodarkach. W ślad za Giandomenico Majone wyróżnimy trzy wymiary gospodarczej obecności państwa: stabilizację makroekonomiczną, redystrybucję i regulację, i spróbujemy pokazać jak wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmieniają znaczenie funkcji państwa w każdym z tych wymiarów.
Artykuł ten zaczniemy od przedstawienia tradycyjnej debaty - debaty pomiędzy "wolnorynkowcami" (ekonomicznymi liberałami) a etatystami, a debata ta przez dziesięciolecia bezpośrednio lub pośrednio dotyczyła oceny gospodarczego projektu komunizmu. Następnie krótko zarysujemy najważniejsze czynniki warunkujące rozwój nowoczesnych gospodarek, aby w kolejnej części prześledzić zmiany w stabilizacyjnej, redystrybucyjnej i regulacyjnej funkcji państwa wynikające z oddziaływania owych czynników.

Podobne prace

Do góry