Ocena brak

Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Zadaniem ich jest m.in. pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych o charakterze lokalnym. Na państwach członkowskich organizacji regionalnych w razie napaści ciąży obowiązek samoobrony zbiorowej. Rada Bezpieczeństwa może ingerować w każdej fazie sporu. Organizacje regionalne mają obowiązek informować Radę Bezpieczeństwa o wszelkich działaniach podjętych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Organizacje międzynarodowe, które posługują się pojęciem bezpieczeństwa zbiorowego i nawiązują do Karty NZ to: Liga Państw Arabskich, (1945r.), Organizacja Państwa Amerykańskich (1948)r.), Organizacja Jedności Afrykańskiej (1963r). Organizacje te wielokrotnie uczestniczyły w konfliktach między państwami członkowskimi. Stosowanymi sposobami były mediacje, komisje badawcze, arbitraż, misje dobrych usług.

Przykładem mechanizmu uzupełniającego system ONZ jest np. OBWE. Obejmuje swoim zasięgiem terytoria 54 państw Eurazji i Am. Pn.. OBWE stosuje dyplomację prewencyjną oraz środki pokojowego regulowania sporów. NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) powstała w okresie zimnej wojny (1949r). Powołana została w celu samoobrony zbiorowej. Koncepcję uczestniczenia NATO w operacjach pokojowych rozwinięto w programie ,,Partnerstwa dla Pokoju”. Udział NATO w operacjach pokojowych może objąć przekazywanie zasobów (transport, logistyka, łączność), ekspertyzy, wykorzystanie infrastruktury.

W 1995r. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję upoważniającą NATO do przeprowadzenia nalotów lotniczych na terytoriach kontrolowanych przez Serbów. Wojskowe Siły Implementacyjne w Bośni zaczęły funkcjonować pod politycznym i militarnym dowództwem NATO.Organizacje regionalne mogą przyczyniać się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Do form współpracy między ONZ a organizacjami regionalnymi należą: wspólne przeprowadzenie misji i obserwacji, konsultacje, wsparcie operacyjne i dyplomatyczne.

Podobne prace

Do góry