Ocena brak

Rodzaje osób prawnych

Autor /agisgulge Dodano /04.09.2005

3 Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samo finansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Osobowość prawna zapewnia przedsiębiorstwu możność samodzielnego działania. jako osoba prawna przedsiębiorstwo państwowe może dokonywać czynności w zakresie prawa cywilnego, a więc samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, kierując się własnym interesem i podejmując własne decyzje. jednocześnie przedsiębiorstwo samo ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

4.Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku.
Istnieje także podział banków ze względu na prawną formę działalności:
-banki państwowe (przedsiębiorstwa państwowe);
-banki spółdzielcze (spółdzielnie);
-banki w formie spółek akcyjnych.5.SPÓŁDZIELNIA jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
Cechy spółdzielni:
-dobrowolność
-samodzielność
-samorządność
-nieograniczona liczba członków
-prowadzi działalność oświatowo-wychowawcza
prowadzi działalność w oparciu o środki produkcji które są własnością członków spółdzielni
-najwyższym organem jest walne zgromadzenie
-zysk dzielony jest pomiędzy członków spółdzielni przeważnie raz do roku po zamknięciu bilansu i podsumowaniu rocznej działalności przeważnie na walnym zgromadzeniu.

6. Stowarzyszenie - organizacja społeczna powoływana przez grupę osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach. W Polsce do stowarzyszeń nie zalicza się partii politycznych, komitetów wyborczych, związków wyznaniowych i branżowych organizacji zawodowych (związków zawodowych), takich jak np. cechy rzemieślnicze.
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104).

7. Fundacje. Substratem fundacji – wyodrębniona masa majątkowa. Z działalności fundacji korzystają osoby nie będące członkami tej osoby prawnej tzw. destynariusze. Liczba członków fundacji służy zasadniczo nieokreślonej liczbie osób. Zadania i cele działania, w wypadku fundacji mówi nam o sferze funkcjonowania rozstrzyga wola jej kreatora. Majątek fundacji natomiast w jej pierwotny majątek wyposaża fundator. Reprezentantami osób prawnych typu korporacyjnego są spółki prawa handlowego (z o.o. i akcyjne), spółdzielnie, stowarzyszenia i partie polityczne. Cechy osób prawnych typu fundacyjnego mają państwowe osoby prawne oraz fundacje.

Podobne prace

Do góry