Ocena brak

Rodzaje biznes planów

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Biznes plan - to plan prowadzenia interesów firmy. Tak ogólne określenie biznes planu oznacza, iż można wyodrębnić kilka jego rodzajów. Dokładność i obszerność biznes planu zależy od wielkości oraz rodzaju przedsięwzięcia. Duże przedsięwzięcia wymagają bardzo szczegółowych biznes pIanów, wykonywanych przez profesjonalistów lub pod ich kierunkiem. Dla niewielkich działań wystarczające są biznes plany, sporządzone przez osoby, które będą je realizować, tzw. mini ­biznes plany. Są one przydatne i wystarczające dla przedsiębiorcy, który dysponując pomysłem na biznes, zamierza go zrealizować za pomocą własnych zasobów, ale nie jest pewien czy zaangażowane pieniądze oraz włożony wysiłek przyniosą mu oczekiwane rezultaty. Mini - biznes planem może się też zadowolić mała firma w fazie wchodzenia na rynek i w fazie pierwszej stabilizacji.

Im bardziej jednak postępuje rozwój firmy, a także, im bardziej rosną rozmiary firmy, tym bardziej rosną wymagania wobec biznes planu. Rosną one także wraz ze wzrostem kwot pojawiających się w zestawieniach finansowych, banki wymagają bowiem obecnie przedłożenia biznes planów powyżej określonych kwot przewidywanych do sfinansowania. Biznes plan staje się więc coraz bardziej złożony, musi bowiem obejmować wszystkie współzależności mające wpływ na powodzenie firmy i przechodzi w kompleksowy biznes plan. Plan ten musi zatem prezentować samą firmę, jej status organizacyjno - prawny i charakter biznesu (misję), warunki działania na rynku, produkt i techniczne warunki jego wytwarzania, posiadane i dostępne zasoby finansowe, zasoby ludzkie (w tym szczególnie menedżerskie) i inne okoliczności stanowiące silne i słabe strony firmy.

Nie można też zapomnieć o wycinkowych biznes planach. W odróżnieniu od kompleksowych biznes planów, plany wycinkowe dotyczą zwykle pojedynczych projektów, produktów, kontraktów handlowych i tym podobnych przedsięwzięć, które dotyczą często wydzielonych jednostek organizacyjnych lub wydzielonych okresów czasu. Mają one jednak znaczący wpływ na efektywność firmy, która ze swej strony stwarza odpowiednie ramy, warunki i gwarancje dla powodzenia takiego wycinkowe przedsięwzięcia.

Szczególnego znaczenia nabierają biznes plany opracowywane w okresach kryzysowych. Gwałtowny spadek sprzedaży, pogarszające się wyniki finansowe, pojawienie się nowego konkurencyjnego produktu na rynku, utrata posiadanych rynków, kryzys personalny w zarządzie, to tylko niektóre z wielu możliwych sytuacji kryzysowych, zmuszających firmę do przemyślenia i opracowania nowych strategii działania.

Podobne prace

Do góry