Ocena brak

Roboty ziemne przy budowie dróg

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Najpierw usuwa się z trasy przebiegu przyszłej autostrady budynki i inne przeszkody. Potem na­stępuje jedno z najcięższych zadań - należy wyko­pać i przemieścić ogromne ilości ziemi i skał.
Aby autostrada biegła jak najbardziej płasko, większość wykopanej ziemi przenoszona jest na teren zagłębiony w stosunku do projektowanego poziomu drogi. Tam wykonuje się z niej potrzeb­ne nasypy. Wierzchnia, próchnicza warstwa gleby jest na wstępie robót oddzielana od reszty i wyko­rzystywana potem do pokrycia boków nasypów, pasa rozdzielającego i nieutwardzonych skrajów pobocza, tak aby wysiana tam trawa miała dogod­ne warunki do wzrostu.
Woda nie może zbierać się na pasach ruchu, gdyż groziłoby to poślizgiem pojazdów na mokrej nawierzchni. Aby odprowadzać wodę z jezdni na pobocza, nawierzchnia jest nieco wypukła pośrod­ku. Woda z poboczy przechwytywana jest przez system rowów i drenów, kładzionych już we wczesnym stadium robót.
Nawierzchnia drogi składa się z 3 warstw - pod­budowy (warstwy nośnej dolnej), warstwy nośnej oraz warstwy powierzchniowej, zwanej też war­stwą ścieralną. Nawierzchnie mogą być sztywne lub elastyczne. Sztywne mają warstwę ścieralną składającą się zwykle z betonowych płyt połączo­nych elastycznym spoiwem, które pozwala na rozszerzanie lub kurczenie się nawierzchni pod wpływem zmian temperatury. Warstwa ta w na­wierzchni elastycznej (zwanej też podatną) wyko­nana jest z kamyczków lub piasku zmieszanego ze smołą (pochodzącą z węgla) bądź asfaltem (po­chodzącym z ropy naftowej). Nawierzchnie takie nazywamy smołowanymi bądź asfaltowanymi, lub ogólnie nawierzchniami czarnymi.
Podbudowa jest zbudowana z ubitych kamieni lub żwiru, zarówno dla nawierzchni sztywnych jak i elastycznych. Warstwę nośną nawierzchni sztyw­nej wykonuje się zwykle z betonu, a nawierzchni elastycznej z warstw asfaltu bądź smoły miesza­nej z piaskiem.

Podobne prace

Do góry