Ocena brak

REWOLUCJA NAUKOWA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

REWOLUCJA NAUKOWA revolutio = obrót, przewrót) ang. scientific revolution; fr. revolution scientifique; nm. Revolution der Wissenschaft, wissenschaftliche Revolution

Istotna zmiana w rozwoju jakiejś nauki polegająca na tym, że nie tylko dawną teo­rię zastępuje się nową, ale wraz z nią ule­gają zmianie podstawowe dla danej nauki założenia metodologiczne i filozoficzne. Przykładem: fizyka Newtona, która wy­parła fizykę Arystotelesa, a w XX w. — teoria względności. W naukach humani­stycznych za zdarzenie o charakterze re­wolucyjnym uważa się wprowadzenie do językoznawstwa pojęć i metod logiczno-matematycznych połączone z możliwo­ścią enapirycznego sprawdzania teorii lingwistycznych dzięki powiązaniu tych metod z techniką: stosowanie maszyn cy­frowych do przekładu, indeksowania, stre­szczania itp. (-> gramatyka generatywna). Podobnie jak w dziedzinie politycznej, tak i w rozwoju nauki rewolucyjny przełom jest zwykle poprzedzony okresem narasta­jącego kryzysu dotychczasowych struktur (w nauce: pojęć, teorii i metod).

Zbliżone do „rewolucji naukowej" jest pojęcie rewolucji naukowo-technicznej, będące również kategorią ekonomiczną i polityczną. Rewolucja ta polega na głę­bokich przemianach zachodzących w społeczeństwie za sprawą nauki oraz na ra­dykalnych zmianach wewnątrz samej nauki, związanych z tym, że stała się ona siłą współdecydującą o dobrobycie spo­łeczeństw dzięki ogromnemu zakresowi zastosowań technicznych i produkcyj­nych. Sytuacja taka nie wpływa bezpo­średnio na treść teorii naukowych, ale wpływa na skalę zadań, stwarza nowe problemy organizacyjne, jak np. zagad­nienie doboru i kształcenia uczonych czy problem przyswojenia narastającej lawinowo informacji naukowej (—> naukoznawstwo).

Podobne prace

Do góry