Ocena brak

RESIDUUM

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RESIDUUM (łc. residuum = reszta, pozo­stałość) ang. residue; ix. residu; nm. Residu­um

  1. W psychosocjologii V. Pareta: residua (dosłownie: osad psychiczny) — utrwalo­ne w psychice wyobrażenia i towarzyszą­ce im przekonania o podłożu uczucio­wym, które przejawiają się często jako ir­racjonalne postawy i wpływają silnie na ludzkie postępowanie jako rzeczywiste, choć nie zawsze uświadamiane motywy. Mają one istotne znaczenie dla kształto­wania się i utrzymywania układów społe­cznych. W psychice jednostki nawarst­wiają się coraz to nowe osady tego rodza­ju, chociaż częstokroć są one wzajemnie przeciwstawne, i dlatego powodowane przez nie zachowania mają nieraz chara­kter sprzeczny, dopóki nie osiągną w wy­niku derywacji dostatecznej spójności lo­gicznej (—> derywat /2/).

  2. W fenomenologii u E. Husserla: czysta świadomość jako pozostałość po zabie­gach poznawczych (-> epoche 121), odsła­niana w wyniku kolejnych redukcji trans­cendentalnych (—> redukcja fenomenolo­giczna /A-F/).

Podobne prace

Do góry