Ocena brak

RELACJONALNOŚĆ (relacyjność)

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RELACJONALNOŚĆ (relacyjność) <łc. relatio = stosunek) ang. relationality

W filozofii biologii: związana z podej­ściem całościowym właściwość pojęć biolo­gicznych polegająca na tym, że konstruując te pojęcia i dokonując opisu struktury lub pro­cesów życiowych bardziej elementarnych odnosi się je zawsze do struktur i procesów wyższego stopnia (—> całość /3c/ organicz­na). Odmiennie niż przy podejściu mechanistycznym postuluje się we współczesnej biologii — całościowej, organizmalnej, sy­stemowej — definiowanie części (komór­ki, organizmu, gatunku itp.) w terminach takich własności, które nazywa się włas­nościami relacjonalnymi, odnosząc} da­ną część do większej całości. To metateoretyczne twierdzenie, głoszące niemożność uniezależnienia się w —> wyjaśnianiu (2C) biologicznym od pojęcia danej całości, jest ściśle związane z innymi cechami pojęć biologicznych, zwłaszcza z funkcjonalno­ścią i —^ politypicznością.

Podstawy biologii relacyjnej opracowali m. in. N. Rasheysky, R. Rosen.

RELACYJNOŚĆ syn.^ Relacjonalność.

Podobne prace

Do góry