Ocena brak

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

A. Rada powiatu

- Organ stanowiący i kontrolny

- 15 radnych w powiatach do 40 tys. , po dwóch na każde kolejne 20 tys. (nie więcej niż 29 radnych)

- Działa na sesjach

- Podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatu

- Pełni funkcję kontrolną wobec zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (komisja rewizyjna)

B. Zarząd powiatu

- Organ wykonawczy

- Składa się ze starosty, wicestarosty i pozostałych członków w liczbie 3-5 osób.

- Członkowie mogą być wybierani spośród rady lub spoza niej

- Rada powiatu w głosowaniu tajnym wybiera i odwołuje zarząd

- Jeżeli rada nie odwoła zarządu w 3 miesiące po wyborach to ulega rozwiązaniu

- Kompetencje: wykonywanie uchwał rady, w tym wykonywanie budżetu, przygotowanie projektów uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu,

- W miastach na prawach powiatu funkcję zarządu powiatowego pełni prezydent miasta

C. Starosta

- Stoi na czele zarządu powiatu

- Może zostać odwołany przez radę powiatu

- Na wniosek starosty do rady powiatu mogą zostać odwołani pozostali członkowie zarządu powiatu

- Starosta może zrezygnować ze swojej funkcji

- Starosta jest przewodniczącym organu kolegialnego – zarządu powiatu

- Organizuje pracę zarządu

- W szczególnych sytuacjach może wykonywać kompetencje zarządu

- Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu

- Reprezentowanie powiatu na zewnątrz

- Kierowanie urzędem starostwa powiatowego

- Kompetencje kierownika urzędu rejonowego

- Kompetencje w zakresie administracji rządowej. Realizacja zadań w zakresie rządowej administracji.

- Kompetencje starosty w stanach zagrożenia. Opracowanie planu operacyjnego

- Swoje kompetencje starosta sprawuje poprzez starostwo powiatowe. Z urzędu tego korzysta również zarząd i rada.

- W miastach na prawach powiatu funkcje starostwa powiatowego pełni urząd miasta.

Podobne prace

Do góry