Ocena brak

Relacje między petentem a urzędnikiem

Autor /GicearoKeella Dodano /22.07.2005

Co piąty Polak ciągle myli samorządowe struktury władzy z administracją rządową. Niewielka jest wiedza w społeczeństwie na temat instytucji służby cywilnej
w urzędach administracji rządowej.
Ocena urzędników państwowych jest zdecydowanie pozytywna pod względem ich fachowości i uczciwości (mniej pod względem motywacji) zarówno wśród sporadycznych jak i stałych interesantów urzędów administracji rządowej. Pozytywna jest także ocena funkcjonowania samych urzędów centralnych wydana przez ich klientów, zwłaszcza wśród obywateli lepiej wykształconych.
Połowa stałych interesantów chciałaby jednak likwidacji procedury wymagającej załatwiania ich spraw przez administrację rządową.
Wśród postulowanych warunków poprawy funkcjonowania urzędów centralnych najczęściej wskazywane są: lepsza organizacja obsługi klientów, bardziej precyzyjne prawo, podniesienie kompetencji oraz zwiększenie motywacji (wyższe wynagrodzenie) urzędników.
Zjawisko korupcji obejmuje poniżej 10 procent wszystkich urzędników: najrzadsze jest wśród pracowników informacji (4%), częstsze wśród pracowników podejmujących decyzję (7%), najczęściej zaś występuje wśród urzędników szczebla kierowniczego (13%). Patologia korupcji szerzy się zdecydowanie bardziej
w urzędach zlokalizowanych w Warszawie (ministerstwa i inne urzędy centralne), zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników decyzyjnych (13%) i szczebel kierowniczy (20%), niż w urzędach wojewódzkich w trzech wybranych do badania województwach.
Instytucja służby cywilnej w Polsce jest bardzo młoda, słabo ukształtowana i daleka od spełnienia wszystkich kryteriów ważnych dla sprawnego i pomocnego obywatelom funkcjonowania administracji państwowej. Jej rozwój będzie miał niewątpliwie wpływ na stosunek obywateli do państwa. Warto zatem monitorować ewolucję społecznego wizerunków urzędników administracji rządowej. W kolejnych, najlepiej corocznych badaniach należałoby zwiększyć dwukrotnie celową próbę klientów urzędów administracji państwowej, tak aby objąć nimi większą liczbę regionów kraju.
I Ogół dorosłych obywateli

1. Większość obywateli wie, kto jest urzędnikiem administracji rządowej. Najtrafniej z administracją rządową identyfikowani są urzędnicy ministerstw (82%) oraz wojewodowie (66%). Co czwarty wszak przeciętnie deklaruje brak wiedzy w tym zakresie, a znaczący odsetek błędnie utożsamia z administracją rządową przedstawicieli władzy samorządowej: burmistrzów (35%), radnych gminnych (17%), radnych powiatowych (16%). Generalnie wiedza ta wiąże się z osobistymi doświadczeniami obywateli jako interesantów różnych urzędów. Nieco lepiej identyfikują urzędników poszczególnych urzędów administracji centralnej ci respondenci, którzy w ostatnim roku załatwiali w tychże urzędach jakąś sprawę.

Podobne prace

Do góry