Ocena brak

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Analizując sposób funkcjonowania każdego społeczeństwa zauważyć można pewną prawidłowość. Praktycznie każda dziedzina  życia, wszelkie jego aspekty i przejawy są podporządkowane pewnej ogólnej, nadrzędnej wartości, którą to wartością jest wzór,  a właściwie wzory, wytyczające i określające metody oraz drogi poruszania się w obrębie rzeczywistości społecznej. Można z pełnym przekonaniem stwierdzić,  że wzory zachowań przenikają wszystko co ludzkie, są podstawowym elementem takich systemów jak: prawo czy zwyczaj, regulują procesy pracy, współpracy i konfliktów,  życia rodzinnego, religijnego  i społecznego.

Oczywiście, charakter i sposób działania poszczególnych wzorów są różne  w zależności od sfery  życia, której dotyczą czy też od znaczenia i zasięgu wpływu, jakie  w sobie zawierają. Niektóre z występujących wzorów są sformalizowane, a ich znajomość  i przestrzeganie regulowane są przepisami i ustawami, inne egzystują jako nieformalne zasady zachowania i, choć funkcjonowanie w zgodzie z nimi jest popierane i powszechnie aprobowane, niezrealizowanie ich założeń nie pociąga za sobą  żadnych sankcji prawnych. Jeszcze inne traktowane są jako przejaw obowiązującego savoir – vivre, a unikanie czy też postępowanie w opozycji do ich założeń może być postrzegane jako faux pas, co  w konsekwencji prowadzi do pewnego społecznego wykluczenia.  

Wzory zachowań dotyczą wszystkich sfer  życia, tak więc o charakterze  i kształcie muszą decydować różnorodne procesy przeobrażeniowe dokonujące się w obrębie gospodarki, ekonomii, kultury, społeczeństwa, tradycji, religii.

Na ich istotę wpływają także doświadczenia pokoleń, zdobycze cywilizacji, środki masowego przekazu, specyfika miejsca i czasu w których występują. Ich zmienność lub trwałość uzależniona jest zatem od warunków otoczenia i od ludzi, którzy realizując lub odrzucając poszczególne elementy stanowią o aktualności lub sygnalizują o konieczności modyfikacji każdego z występujących wzorców.

Do góry