Ocena brak

REIZM

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

REIZM (łc. res, rei = rzecz)

  1. metaf. Pogląd, według którego istnie­ją tylko rzeczy pojmowane jako przedmio­ty konkretne, (przedmioty fizycz­ne) i osoby, zaprzeczający zaś realnemu ist­nieniu przedmiotów innych kategorii ontologicznych, takich jak cechy, stosurrki, zdarzenia, stany rzeczy i wszelkiego ro­dzaju przedmioty abstrakcyjne.

  2. metod. Dyrektywa semantyczna bę­dąca konsekwencją reizmu jako poglądu ontologicznego (zob. wyżej III), zalecają­ca formułowanie wypowiedzi jako tzw. Wypowiedzi zasadniczych, tj. takich, w któ­rych nie będą występowały nazwy pozor­ne (—> onomatoidy) lub wyrażenia odno­szące się do cech, stosunków, zdarzeń i in­nego rodzaju przedmiotów abstrakcyj­nych. Wypowiedzi, w których występują nazwy pozorne oraz wyrażenia odnoszące się do przedmiotów abstrakcyjnych, nale­ży traktować jako zastępcze skróty wypo­wiedzi zasadniczych, sformułowanych za pomocą nazw rzetelnych, a więc odnoszą­cych się do rzeczy.

Rzecznikiem reizmu w obydwu wer­sjach i twórcą samej nazwy jest T. Kotar­biński, poglądy zaś tak nazwane zapo­czątkował F. Brentano, a rozwijali jego uczniowie, zwłaszcza O. Kraus. Kotar­biński nazywał reizm również konkretyzmem, pansomatyzmem, radykalnym realizmem.

Podobne prace

Do góry