Ocena brak

Rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia; przywrócenie do odpowiedniej pracy zawodowej, podczas której wysiłek fizyczny i emocjonalny nie może przekraczać wydolności fizycznej chorego. 85% chorych po zawale serca może pracować na wszy­stkich stanowiskach urzędniczych oraz wykonywać większość prac domo­wych, rzemieślniczych i przemysło­wych, przy zastosowaniu automatyza­cji. Chorzy z wadami serca i z chorobą reumatyczną powinni mieć pracę sie­dzącą, umysłową lub rzemieślniczą. Podczas przygotowania ich do pracy należy stopniować wysiłek i wymaga­nia. Obciążenie wysiłkowe przy pracy dzieli się na trzy kategorie: 1) prace w pozycji siedzącej, nie wymagające większych obciążeń ruchowych (zuży­cie energii do 420 kJ/h); 2) prace fizyczne w pozycji siedzącej z zużyciem energii do 850 kJ/h; 3) prace wymaga­jące umiarkowanego wysiłku fizyczne­go do 1250 kJ/h. Tempo pracy nie powinno być zbyt szybkie i powinno być regulowane przez pracującego. Obciążenie emocjonalne jest trudne do określenia. Największe bowiem obcią­żenia występują na stanowiskach kie­rowniczych związanych z dużą od­powiedzialnością, gdzie wymagane są predyspozycje do podejmowania szyb­kich decyzji przy znacznym obciążeniu umysłowym. Na stanowiskach takich nie powinni być zatrudniani chorzy z chorobą wieńcową. Praca zawodowa stanowi dla chorego nie tylko źródło zarobkowania, lecz także element hi­gieny psychicznej, profilaktyki i lecze­nia. Około 70% chorych po zawale serca podejmuje pracę, z tego więk­szość na tych stanowiskach, które zaj­mowali przed zachorowaniem. Dzięki rehabilitacji odsetek powyższy może wzrastać do 90%. Tylko niewielki odsetek pacjentów z chorobami układu krążenia musi ulegać przekwalifiko­waniu. Dotyczyć to może młodych pracowników fizycznych oraz zawo­dów wymagających szczególnych umiejętności i uwagi w czasie pracy jak: piloci, kierowcy, żołnierze zawo­dowi i in.

Podobne prace

Do góry