Ocena brak

Rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych; część ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygoto­wanie jednostki umysłowo upośledzo­nej do pracy oraz zapewnienie rodzaju i warunków pracy dostosowa­nych do jej psychofizycznych możliwo­ści. W Polsce osoby umysłowo upo­śledzone przygotowywane są do pracy: 1) w specjalnych szkołach zawodowych dla umysłowo upośledzonych w stop­niu lekkim; 2) w „Szkołach Życia" — umysłowo upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym; 3) w spół­dzielniach inwalidów — umysłowo upośledzeni w różnym stopniu. Mo­żliwości zatrudnienia: 1) w zwykłych zakładach pracy, dotyczy to umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim, któ­rzy mają kwalifikacje zawodowe (ukończenie szkoły zawodowej), a sto­pień ich rehabilitacji gwarantuje po­myślny przebieg adaptacji zawodowej w środowisku naturalnym; 2) w spół­dzielniach inwalidów — w zakładach zwartych i pracy chronionej; 3) w sy­stemie pracy nakładczej.

Podobne prace

Do góry