Ocena brak

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Definicja osoby zawodowo niepełnosprawnej

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

W literaturze poświęconej rehabilitacji można spotkać trzy rodzaje defi­nicji osoby niepełnosprawnej, a mianowicie:

  1. definicje ogólne, podające ogólne kryteria uznawania człowieka zaniepełnosprawnego;

  2. definicje dla określonych celów, np. rehabilitacji zawodowej, pe­dagogiki specjalnej, orzecznictwa dla celów rentowych, pomocy spo­łecznej itp.;

  3. definicje poszczególnych grup osób niepełnosprawnych,np. osób z uszkodzonym wzrokiem, umysłowo upośledzonych itp.

Pedagoga czy psychologa interesuje definicja osoby zawodowo niepełno­sprawnej wymagającej rehabilitacji zawodowej. Definicję taką określiła i przyjęła w 1983 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Brzmi ona następująco:

Osobą niepełnosprawną jest jednostka, której szansę uzyskania, utrzymania i awansu we właściwym zatrudnieniu są poważnie ograniczone na skutek fizycznej lub psychicznej niepełnospraw­ności oficjalnie orzeczonej (Recommendation no 168...1983).

Definicja ta podkreśla takie kryteria, jak trudności i ograniczenia w uzy­skaniu odpowiedniej do swoich możliwości pracy, utrzymaniu się w zatrudnieniu w sytuacjach kryzysu i trudności na rynku pracy oraz ograniczenia w awansowaniu z powodu fizycznej lub psychicznej niepełnosprawności. Przez niepełnosprawność rozumie się obniżenie lub ograniczenie możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka.

Do góry