Ocena brak

Rehabilitacja środowiska społecznego

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja środowiska społecznego;

terminem tym określa się przygotowa­nie środowiska społecznego do współ­pracy i współżycia z inwalidą. Obej­muje ono przede wszystkim bliższych i dalszych członków rodziny, współ­pracowników w zakładzie pracy i ewen­tualnie inne osoby. Polega na zapozna­niu tego środowiska z możliwościami i ograniczeniami inwalidy w sytuacjach życia codziennego, zawodowego czy społecznego, ze specyficznymi potrze­bami, oraz możliwościami przyjścia mu z pomocą. Rehabilitacja ś. s. jest jed­nym z zadań rehabilitacji i musi sta­nowić integralny element programu rehabilitacyjnego każdego inwalidy. W przeciwnym wypadku często wielo­letnie wysiłki zespołu rehabilitacyjnego i inwalidy mogą okazać się stracone, gdyż nie znajdzie on w swoim śro­dowisku społecznym warunków do społecznej integracji.

Podobne prace

Do góry