Ocena brak

Rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; zależy od wtórnego kalectwa sercowego i za­czyna się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym. Jej założeniem jest niewielka intensywność przy dużym nacisku na zagadnienia wychowawcze, psychologiczne i profilaktyczne. Jest to więc wczesna rehabilitacja domowo--ambulatoryjna. W tym okresie wska­zane jest ustalenie odpowiedniego try­bu życia, higieny i psychiki dziecka. Wysiłki fizyczne muszą być dostosowa­ne do temperamentu dziecka i do ciężkości uszkodzenia serca. Konieczne jest jednak stosowanie maksymalnej ilości wysiłków fizycznych i innych stymulatorów rozwojowych, które dziecko może znieść bez szkody dla układu krążenia. W okresie szkol­nym — z gimnastyki i gier ruchowych powinny być zwalniane tylko dzieci, okazujące następujące objawy: sinica powłok występująca w spoczynku, a także po wysiłku, nadciśnienie tęt­nicze, przerost przedsionków lub ko­mór w obrazie rtg z wyraźnymi cecha­mi ich przeciążenia w ekg, znaczne zaburzenia rytmu. Zwolnienie z gim­nastyki nie może być równoznaczne z całkowitym zakazem wysiłków fizycznych, ponieważ wiele z tych dzieci będzie mogło uprawiać w domu gimna­stykę leczniczą bądź tylko ćwiczenia oddechowe. Wczesna rehabilitacja przedoperacyjna domowo-ambulato-ryjna wymaga nadzoru lekarskiego, który polega na ochronie dziecka przed chorobami infekcyjnymi, orze­kaniu o stopniu stosowania wysiłków fizycznych oraz pilnowaniu terminarza szczepień ochronnych. Częsty pobyt na świeżym powietrzu, gimnastyka wyrównawcza, kąpiele, masaże, ćwi­czenia oddechowe oraz gry i zabawy zapobiegają niedorozwojom i wadom postawy, poprawiają ogólną kondycję i zmniejszają poczucie mniejszej warto­ści. Prawidłowe postępowanie wycho­wawcze, postępy w nauce, rozwijanie szczególnych uzdolnień dają podstawę do pełnej rehabilitacji fizycznej i psy­chicznej, przygotowują do wyboru odpowiedniego zawodu, a co najważ­niejsze przygotowują do operacji. Rehabilitacja przedoperacyjna późna, w odróżnieniu od wczesnej, przeprowadzana jest zwykle w warun­kach sanatoryjnych jako bezpośrednie przygotowanie do zabiegu kardiochi­rurgicznego. Jej celem jest podniesie­nie kondycji fizycznej i poprawa stanu
ogólnego zdrowia poprzez leczenie schorzeń przewlekłych czy niedoma­gam które mogłyby zmniejszyć wynik leczenia operacyjnego. Prowadzi się przy tym ostrożne hartowanie, naukę skutecznego kaszlu z odpluwaniem i głębokiego oddychania, zwłaszcza tą stroną klatki piersiowej, która będzie poddana zabiegowi. Równie ważnym zagadnieniem jest odpowiednie nasta­wienie psychiczne dziecka do czekają­cego go zabiegu przez obniżenie na­turalnego uczucia lęku.

Podobne prace

Do góry