Ocena brak

Rehabilitacja podstawowa

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja podstawowa; 1) w spół­dzielniach inwalidów — wstępny etap rehabilitacji zawodowej umożliwiający zatrudnienie w warunkach spółdziel­czości inwalidów. Na r. p. składa się: a) ocena przydatności do pracy i za­chowania się w środowisku pracy oraz dobór najlepszego rodzaju i warunków pracy; b) przyuczenie do wykonywania podstawowych czynności zawodo­wych; c) przystosowanie społeczne; d) zaspokojenie innych potrzeb reha­bilitacyjnych inwalidy. R. p. odbywa się w oparciu o ustalony przez zespół rehabilitacyjny program. Na r. p. kie­rowani są na ogół inwalidzi ciężko poszkodowani. Trwa ona w zasadzie od 1—6 miesięcy, z tym że w niektó­rych przypadkach może być przedłu­żona do 24 miesięcy. 2) w odniesieniu do niewidomych — pierwszy poprze­dzający rehabilitację zawodową etap rehabilitacji mający na celu: przysto­sowanie niewidomego do życia, a zwłaszcza ogólne jego usprawnienie fizycz­ne, opanowanie czynności życia co­dziennego, samodzielnego poruszania się w przestrzeni, pisania i czytania alfabetu wypukłego (Braille'a), pisania na maszynie czarnodrukowej itp.

Podobne prace

Do góry