Ocena brak

Rehabilitacja po udarze mózgu.

Autor /KerryKGR Dodano /20.12.2006

UDAR MÓZGU
Udar mózgu jest stanem, w którym wystąpiły nagłe ogniskowe objawy neurologiczne
wynikające z zaburzeń krążenia mózgowego (krwotok, niedokrwienie). Objawy mogące
świadczyć o udarze mózgu mogą mieć zupełnie inne pochodzenie np. guz mózgu, napad
padaczkowy czy ostra migrena. W związku z tym każdy chory musi być poddany
szczegółowemu badaniu diagnostycznemu
1.1 Definicja i klasyfikacja udaru
Ze względu na częstość występowania, a także skutki zarówno biologiczne, jak
społeczne i ekonomiczne, największe znaczenie wśród chorób naczyniowych
ośrodkowego układu nerwowego ma dokonany udar mózgu. Jak każde złożone
klinicznie i polietiologiczne zjawisko, udar jest fenomenem niełatwym do
zdefiniowania. Według Światowej Organizacji Zdrowia określa się go jako: „zespół
kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowych lub globalnych
zaburzeń czynności mózgowia, które jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu
utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa” .
Natomiast amerykański Narodowy Instytut Chorób Układu Nerwowego i Udaru
Mózgu z 1990 r. udarem określa: „zespół objawów wynikających z czasowego lub
stałego upośledzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego przez proces
niedokrwienny lub krwotoczny, w którym doszło do pierwotnego uszkodzenia jednego
lub wielu naczyń mózgu przez proces patologiczny”.
Podział udarów mózgu na krwotoczne i niedokrwienne jest tradycyjnym podziałem tej
choroby. Ze względu na mechanizm powstawania udar niedokrwienny dzielimy na
udary powstałe na skutek zatoru naczyń mózgowych oraz na skutek zakrzepu naczyń
mózgowych. Natomiast w udarach krwotocznych wyróżnia się krwotok śródmózgowy i
krwotok podpajeczynówkowy. Procentowo można przyjąć, że 80-85% udarów ma
charakter niedokrwienny, a 15-20% stanowią udary krwotoczne.
Niedokrwienia mózgu możemy podzielić ze względu na czas występowania objawów:
· Przemijający atak niedokrwienny ang. TIA (Transient Ischemic Attack) - objawy
ogniskowe neurologiczne trwające krócej niż 24 godzin.
· Udar niedokrwienny odwracalny ang. RIND (Reversible Ischemic Neurological
Deficit) - objawy neurologiczne cofają się przed upływem 3 tygodni.
· Udar postępujący – zmienny charakter objawów, stopniowo dochodzi do
pogorszenia stanu chorego
· Udar dokonany – objawy utrzymują się ponad 3 tygodni.
1.2 Etiologia i patogeneza
Ze względu na patomechanizm udar mózgu dzieli się na:
niedokrwienny (~80%) – jego patomechanizm jest zróżnicowany, najczęściej jednak
dochodzi do zamknięcia światła naczynia tętniczego i zmniejszenia dopływu krwi do
mózgu:
· krwotoczny (~15% udarów),
· krwotok śródmózgowy,
· krwawienie podpajęczynówkowe.
Podział udarów niedokrwiennych o etiologii zakrzepowej i zatorowej na podstawie
klasyfikacji TOAST:
· udar spowodowany zmianami miażdżycowymi w dużych tętnicach
dochodzących do mózgu lub tych znajdujących się w mózgowiu (20%) –
wskutek zwężenia tętnic, zakrzepicy na zmianach miażdżycowych lub zatorów
tętniczo-tętniczych,
· udar spowodowany zmianami w tętniczkach mózgowych, tzw.

Podobne prace

Do góry