Ocena brak

Rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa; odbywa się w szpitalnych uzdrowiskach lub specjalnych ośrod­kach (oddziałach) rehabilitacji kardio­logicznej. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnej wydolności wysiłkowej. Zakłady prowadzące r. k. uzdrowi­skową są wyposażone w urządzenia do diagnostyki kardiologicznej, rehabi­litacji ruchowej oraz udzielania inten­sywnej pomocy kardiologicznej. Za­trudniają lekarzy kardiologów, specja­listów rehabilitacji, magistrów i tech­ników fizjoterapii oraz psychologów. Zapewniają dobre warunki mieszka­niowe i żywieniowe. Położone są sto­sunkowo blisko dużych aglomeracji miejskich, w miejscowościach o leczni­czych właściwościach klimatycznych. W ośrodkach rehabilitacji kardiolo­gicznej prowadzi się poza szpitalną rehabilitację chorych po zawale serca oraz z wadami serca, jako przygoto­wanie do leczenia chirurgicznego lub po zabiegach kardiochirurgicznych. Prowadzone jest również — w szer­szym zakresie — kompleksowe postę­powanie w różnych schorzeniach kar­diologicznych i obok typowych metod rehabilitacyjnych leczy się przewlekłe schorzenia towarzyszące, z zastosowa­niem metod balneologicznych i fizykal­nych. R. k. uzdrowiskowa jest najlep­szą formą -> rehabilitacji po zawale serca w drugim jej okresie; stosowaną możliwie szybko po wypisaniu chorego ze szpitala, jeśli odpowiada on kryterium rehabilitacji poszpitalnej. Ośrodki prowadzące r. k. uzdrowisko­wą poza wałową muszą być przystoso­wane do opieki nad chorymi w tak wczesnym okresie po zachorowaniu. Chorzy podlegają klasyfikacji wg -> kodu prognostycznego rehabilitacji uzdrowiskowej. R. k. uzdrowiskową stosuje się w postępowaniu komplek­sowym, którego trzonem jest -> re­habilitacja ruchowa, prowadzona wg modeli uzdrowiskowej rehabilitacji fizycznej: \ (dla chorych z wydolnym krążeniem wieńcowym i ogólnym) oraz Bs (dla chorych z upośledzoną wy­dolnością wieńcową i/lub układu krą­żenia). W r. k. uzdrowiskowej oprócz postępowania psychologicznego, in­dywidualnego i grupowego prowadzi się akcje informacyjno-oświatowe na temat mechanizmów działania układu krążenia, powstawania choroby wień­cowej i sposobów jej leczenia. Poz­wala to na wytworzenie motywacji do postępowania zdrowotnego. Z r. k. uzdrowiskową łączy się ściśle wtórne zapobieganie chorobie wieńcowej przez zwalczanie -> czynników zagro­żenia. W szpitalach uzdrowiskowych prowadzi się także rehabilitację pozawałową trzeciego okresu, w celu pod­trzymania uzyskanej uprzednio wydol­ności wysiłkowej. Obok r. k. uzdrowi­skowej prowadzi się leczenie uzdrowi­skowe choroby wieńcowej, nadciśnie­nia tętniczego i innych schorzeń towa­rzyszących. Chorzy kierowani są do późnej rehabilitacji uzdrowiskowej wg wskazań do leczenia uzdrowiskowego. W Polsce r. k. uzdrowiskową prowadzi się m.in. w Konstancinie, Nałęczowie, Inowrocławiu, Ciechocinku, Kudowie, Rabce, Polanicy i innych uzdrowi­skach.

Podobne prace

Do góry