Ocena brak

Rehabilitacja chorych psychicznie — metody

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rehabilitacja chorych psychicznie — metody; rehabilitacja psychiatryczna wykorzystuje zarówno metody stoso­wane w przypadkach inwalidztwa fizycznego, jak i zasady wynikające z -> psychiatrii społecznej oraz meto­dy -> psychiatrii środowiskowej, psy­choterapeutyczne i socjoterapeutyczne, jak: -> psychoterapia, -> terapia be­hawioralna, -> społeczność lecznicza,
psychoterapia rodzin, -> biblioterapia, -> muzykoterapia, -> psychorysunek itp. Tradycyjne, lecz stosowane nadal, metody rehabilitacji w psychia­trii to terapia pracą i -> terapia za­jęciowa, choć wskutek zaistniałych zmian w zasadach organizacyjnych le­czenia i rehabilitacji psychicznie cho­rych, związanych z zasadami (i psy­chiatrii środowiskowej, znaczenie tych tradycyjnych metod zmniejszyło się obecnie. Dobór metod rehabilitacji zależy od rodzaju i nasilenia choroby, a także od jej fazy. W pierwszej fazie choroby stosuje się zasady wcze­snej rehabilitacji, polegające na zapobieganiu bierności, dążeniu do utrzymania się chorego w dotychcza­sowych rolach życiowych, a gdy cho­roba rozpoczyna się przed osiągnię­ciem dojrzałości i samodzielności — pomocy w podjęciu tych ról. Reali­zacja tych zadań wymaga przede wszy­stkim psycho- i socjoterapii, często terapii rodzinnej, a także skrócenia do niezbędnego minimum leczenia szpitalnego. Rehabilitacja późna polega głównie na treningu w niez­będnych codziennych czynnościach, przystosowaniu do życia rodzinnego i pracy. Rehabilitacja ch. p. szczegól­nie potrzebna jest osobom długo ho­spitalizowanym z objawami -> instytucjonalizmu. Ocena wyników rehabilitacji ch. p. jest wieloczynnikowa i uwzględnia osiągnięty poziom dosto­sowania społecznego w różnych dzie­dzinach życia — w rodzinie, w pracy i innych układach społecznych, sto­pień samodzielności, umiejętności ży­cia z chorobą. Biorąc pod uwagę fakt, że choroby psychiczne często są przy­czyną odrzucenia społecznego, przyj­muje się, że utrzymywanie się chorego na dotychczasowym poziomie dosto­sowania w rodzinie i w pracy stanowi już pozytywny wynik rehabilitacji.

Do góry