Ocena brak

Reguły dokonywania wezwań

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Strona może uczestniczyć w czynnościach osobiście lub przez pełnomocnika.

Obowiązek osobistego wstawiennictwa ogranicza się do obszaru gminy lub miasta, w którym osoba wezwana przebywa, lub do sąsiedniej gminy lub miasta. W przypadku, gdy nie jest wymagane osobiste stawiennictwo – organ może zwrócić się do innego równorzędnego sobie organu, by dokonał na użytek postępowania określonej czynności procesowej z udziałem osoby, która zamieszkuje , czy też przebywa na obszarze działania organu wezwanego.

Regułą jest forma pisemna wezwania, które powinno być doręczone adresatowi. Kodeks dopuszcza w przypadkach niecierpiących zwłoki wezwanie telegraficzne lub telefoniczne, a także przy użyciu innych środków łączności. Jeżeli stronę wezwano błędnie bez jej winy – przysługuje jej zwrot kosztów podróży.

Podobne prace

Do góry